Convocatòria de subvencions esportives per a entitats de l’any 2021

Informem que restarà oberta, a partir del proper dia 1 de setembre i fins el dia 15 de setembre, la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les entitats esportives, ampas i associacions d’aquesta ciutat per a l’any 2021, d’acord amb les bases publicades al BOP de Barcelona.

Podran sol·licitar subvenció les persones jurídiques que siguin entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que es trobin degudament inscrites al  Registre de la Secretaria General de l’Esport, o bé en el corresponent registre de la Generalitat de Catalunya, i en Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes en el moment de la sol·licitud o que estiguin en període de tramitació abans del corresponent atorgament de la subvenció, condicionades a la seva efectiva inscripció, que compleixin els objectius, projectes i activitats proposats en el moment de la sol·licitud i/o que fomentin activitats físiques i esportives d’utilitat pública o interès social o que promoguin una finalitat pública.

La documentació haurà de ser emplenada, lliurada i registrada a les oficines de l’OIAC. 

El termini d’execució de les activitats i projectes subvencionables en aquesta convocatòria és de l’1/11/2020 fins el 30/09/2021.

La data límit de presentació de la justificació s’estableix el dia 11 de novembre de 2021.