Concessió subvencions 2021

Aprovar la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats, sense ànim de lucre, per al foment d’activitats esportives al municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2021.

 

Vist el pressupost general de l’Ajuntament per al 2021 va ser aprovat pel ple de l’Ajuntament, de manera definitiva, en data 21 de desembre de 2020. En aquest pressupost es va consignar la quantitat de 81.900,00.- euros a la partida anomenada “Programes Esportius” destinada a l’atorgament de les subvencions esportives del Departament d’Esports de l’Ajuntament. Aquesta quantitat surt dels 78.000,00.- euros previstos a l’atorgament de les subvencions esportives, més 3.900,00.- euros que corresponen al 5% de bonificació del pagament en Grames.

Imatge tabla de concessió de subvencions 2021