Menuda Santa Coloma!

Construïm la maqueta de la nostra ciutat

Logo Menuda Santa Coloma!

El projecte “Menuda Santa Coloma!” aprofita totes les potencialitats de la fabricació digital per treballar amb l’alumnat temàtiques relacionades amb la tecnologia, l’arquitectura, l’art, les matemàtiques i el disseny 2D i 3D per ordinador, accedint a l’aprenentatge de caràcter més curricular d’una forma pràctica i innovadora.

Cada centre educatiu tindrà com a missió el disseny i la construcció d’un edifici o espai emblemàtic de la ciutat i comptaran, per fer-ho possible, amb l’assessorament de tècnics especialistes i els recursos tecnològics del Pompeu Lab i del BDNLab.

Podran participar en aquesta primera edició pilot dos centres d’Educació Secundària de la ciutat de Santa Coloma, cadascun d’ells amb un equip format entre 15 i 30 alumnes i entre 2 i 4 professors.

La fabricació digital té un enorme potencial didàctic que pot tenir un gran impacte de forma transversal en el currículum educatiu. La integració de la fabricació digital en l’educació facilita i accelera la tasca educativa, fa l’aprenentatge més divertit, desperta vocacions i l’interès en els joves.

Quins són els objectius de Menuda Santa Coloma?

 • Formar al professorat en la tecnologia d’impressió 3D i el programari del modelatge 3D.
 • Dotar als centres educatius amb la tecnologia i programari necessaris per afrontar aquest i futurs projectes d’impressió 3D.
 • Fomentar, dins l’entorn educatiu, el coneixement sobre les tecnologies de fabricació digital i el seu potencial didàctic.
 • Capacitar l’alumnat perquè pugui portar a terme processos de fabricació digital mitjançant la tecnologia d’impressió 3D i altres dispositius.
 • Motivar la vinculació entre diferents àrees curriculars (Història, Història de l’Art, Matemàtiques, Dibuix tècnic i Tecnologia) per poder dur a terme el projecte de construcció el més fidel possible a la realitat.

Com participar al projecte Menuda Santa Coloma?

Les escoles interessades a participar en el programa s’hauran de registrar a la crida omplint un formulari d’inscripció en el que s’haurà d’indicar el grup d’alumnes amb el que participaran i els noms dels dos docents responsables.

Un cop assignat l’edifici que haurà de reproduir cada grup participant, es pactarà amb cada centre el calendari de tallers i accions formatives que voldran realitzar al Pompeu Lab o al BDN Lab.

S’ha previst dur a terme les següents activitats:

 • Curs de 2h de muntatge d’una impressora 3D.
 • Curs de 2h de disseny i funcionament bàsic de la impressora 3D.
 • 4 Tallers de 2h de formació i orientació amb els grups d’alumnes. Els dos primers tallers son introductoris, de dues hores de durada cadascun: taller de fabricació digital i taller de modelatge i impressió 3D. Les altres 4 hores de tallers es poden dedicar a activitats didàctiques adaptades a les necessitats pròpies de cada projecte (poden ser tallers, sessions de treball en petits grups o sessions d’orientació per als docents participants).

Els dies i hores dels tallers s’han de pactar amb els docents participants segons la disponibilitat de les instal·lacions i dels formadors.

Els centres educatius participants obtindran un kit de muntatge d’una impressora 3D de tres eixos. Aquesta impressora 3D (un cop muntada pels docents participants en el programa amb l’ajuda dels tècnics formadors) passarà a ser propietat del centre educatiu.

A tots els centres educatius se’ls proporcionarà una bobina de filament per tal de dur a terme el seu projecte. També se’ls pot subministrar una base de fusta DM, amb les mesures ajustades a la seva maqueta, per tal de facilitar el seu transport i presentació. Els centres educatius participants també comptaran amb altres materials per fer el seu projecte (fusta, filament o/i vinil).

Requisits dels centres educatius participants

Poden participar al “Menuda Santa Coloma!” tots els centres educatius colomencs que imparteixen Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà o/i Superior, Formació Professional Bàsica i Programes de Formació i Inserció. Cada centre només podrà participar amb un equip. els equips estaran formats per alumnes que seran tutoritzats per docents del centre de procedència (de 2 a 4 docents). El límit d’alumnes participants en cada grup és de 30.

Requisits dels projectes educatius presentats

Els projectes hauran d’estar compostos de 3 parts:

 1. Projecte escrit. Fitxa descriptiva del projecte educatiu fet pel centre (el fab lab entregarà a tots els centres participants un model de fitxa per emplenar). Aquest treball escrit haurà de presentar-se en format digital.
 2. Arxiu o arxius digitals que s’han confeccionat per poder fer la rèplica de l’edifici o espai. Aquests arxius es publicaran a la web del projecte sota llicència open source per tal de compartir el coneixement amb la resta de centres educatius gramenencs.
 3. Reproducció de l’edifici o espai emblemàtic (maqueta). Per fer aquesta reproducció s’utilitzarà la tecnologia d’impressió 3D, així com d’altres tecnologies de fabricació digital (tall làser, tall de vinil, etc.).

 

Criteris de valoració de les candidatures

 • Disposar d’una comissió d’estratègia digital.
 • Disposar d’un projecte de creació digital.
 • Disposar d’un equip de centre que vulgui formar part del projecte.
 • Formar part d’alguna Subxarxa de la Xarxa Territorial de Cultura Digital (XTCD).

 Calendarització del projecte

 • Caldrà presentar una única sol·licitud de participació a la crida per escola.
 • La crida estarà oberta del 26 d’octubre al 7 de novembre de 2022.
 • El dia 10 de novembre es reunirà la comissió de selecció que escollirà els dos centres participants.
 • El dia 11 de novembre es comunicarà la resolució de la comissió i es contactarà amb els centres seleccionats.
 • A partir del 14 de novembre: coordinació i organització del projecte amb els centres seleccionats.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ