La llista d'espera per accedir una plaça d'EBM

Com es gestiona aquesta llista?

Si en algun nivell de primer cicle d'educació infantil, el centre no ha pogut admetre tots els alumnes que l'havien demanat, es publica una llista d'espera.

Les sol·licituds de la llista d'espera estan ordenades segons l'ordre de petició, la puntuació i el número de desempat.

Quan una EBM té llista d'espera i es produeix alguna vacant com a resultat dels processos de matrícula, o com a resultat d'una renúncia o baixa, s’ha d’oferir aquesta vacant al següent de la llista d’espera. Cal tenir en compte que les llistes d'espera també tenen data de caducitat, i funcionen de la següent manera: 

  •  El dia 2 de setembre de 2022 a les 17h., deixarà de ser operativa la llista d’espera de l’EBM de primera opció, dels infants que constin matriculats en alguna de les  EBM sol·licitada.
  • Alumnat que ha de cursar I0 i I1: La llista d'espera de les EBM són operatives fins al dia 31 de març de 2023, sense perjudici que la matrícula d'un infant assignat per llista d'espera es pugui formalitzar després d'aquesta data.
  • Alumnat que ha de cursar I2: Romandrà en actiu en la llista d’espera dels centres sol·licitats durant tot el curs escolar.  

L’alumnat que s’ha matriculat en una de les EBM que no era la seva primera opció i dins del termini establert es produeix una vacant en l’EBM sol·licitada en primera opció i opta per matricular-s'hi, haurà de formalitzar la baixa al centre on estigui matriculat. Si renuncia a matricular-se en l’EBM de la primera opció desapareixerà de la llista d’espera.

A la família que se li informi que s’ha generat una vacant en una de les EBM sol·licitada, pot matricular-se o bé renunciar a la plaça. Si opta per matricular-s'hi, ha de formalitzar-la durant el període establert. Si hi renuncia, l’infant desapareix de totes les opcions de la llista d'espera i s'ofereix la plaça vacant al següent de la llista. 

La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del Servei d’Educació Municipal.