ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS DE LES EBM

ORDENANÇA NUMERO 7

REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLARS D’INFANTS MUNICIPALS