Preguntes freqüents en el procés de preinscripció

1. Què és la preinscripció?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. Per obtenir plaça en una escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada), primer de tot s’ha de fer la sol·licitud d’admissió en els dies establerts oficialment.

2. Qui pot informar-se sobre la preinscripció?

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i els centres educatius disposen de tota la informació que necessiteu  per fer la sol·licitud de preinscripció. 

3. Qui ha de sol·licitar la preinscripció?

Els alumnes de segon cicle d’educació infantil i ensenyament obligatori. També s’han de preinscriure tots aquells alumnes que volen o han de canviar de centre o que no s’han matriculat el curs anterior. 

4. Com presentar la sol·licitud de preinscripció?

La preinscripció es farà  de forma telemàtica a través de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a internet.

 Es pot accedir a la preinscripció mitjançant identificació digital (DNI electrònic, T-CAT, IdCAT mòbil o sistema CLAVE) o si no es disposa d’identificació digital s’accedirà a la sol·licitud en suport informàtic.

 5. Es pot presentar més d’una sol·licitud de preinscripció?

No, s’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

6. Si només es pot presentar una sol·licitud, com es fa per demanar més d’un centre?

A la sol·licitud s’hi poden indicar tots els centres als quals voldria accedir l’alumne/a, relacionats per ordre de preferència.

 7. El fet de presentar la sol·licitud el primer dia em dona prioritat sobre les sol·licituds que es presentin posteriorment?

No. El període fixat per la Generalitat de Catalunya només és per presentar  sol·licituds i documentació necessària. Per tant, és igual que presentis la teva sol·licitud el primer dia o l’últim dia, sempre dins del termini establert.

 8. Poden dir en algun centre docent que no admeten la sol·licitud de preinscripció?

Tots els centres docents sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) tenen l’obligació d’admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció.

 9. Quins alumnes tenen preferència a l’hora d’assignar les places?

Per assignar les places, quan en un centre docent hi ha més sol·licituds que vacants, s’aplica un barem de prioritat d’admissió, que és públic i té en compte diversos criteris específic, prioritaris i complementaris. La baremació s’aplica al centre sol·licitat en primer lloc.

Tots els centres han de reservar unes places destinades a alumnes amb necessitats educatives específiques.

10. Què és la reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE)?

A efectes de l'admissió, es distingeixen dos tipus de NEE:

  • Necessitats educatives específiques vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l'espectre autista o trastorns greus de la conducta, trastorn mental greu o amb malalties degeneratives greus.
  • Necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals que generen una situació de desavantatge educatiu en relació amb les condicions d'educabilitat bàsiques que compromet el seu procés d'aprenentatge o que dificulta el seu èxit escolar.

Tots els centres disposen una reserva de places per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Correspon a l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica de Santa Coloma de Gramenet (EAP), la valoració i orientació d’aquest alumnat.

11. Què passa si el meu fill/a sol·licita un institut on està estudiant el seu germà/na, però no és un centre adscrit a la seva escola?

Encara que tindrà punts, segons baremació, no serà una sol·licitud preferent. Primer, es prioritzaran totes les sol·licituds preferents, per ordre de puntuació, i després les no preferents.

12. Què passa si l’alumne/a no és admès al centre docent sol·licitat en primer lloc?

Passa a estar a la llista d’espera del centre educatiu sol·licitat (sempre que no sigui alumne/a amb necessitats educatives especials) i, se li assigna plaça, en cas d’haver-hi vacants, en un altre dels centres docents demanats, seguint l’ordre de preferència indicat a la sol·licitud. En cas de no poder-se assignar cap de les peticions realitzades, se li assignarà plaça d’ofici d’entre les vacants.

13. Què he de fer si vull canviar de centre educatiu el meu fill/a, i no hi ha plaça escolar en cap dels centres educatius seleccionats?

Ha de manifestar-ho en la sol·licitud de preinscripció, marcant la casella de plaça d’ofici (només per als cursos de P4 a 6è de primària i de 2n d’ESO a 4t d’ESO). En aquest cas, la comissió de garanties d’admissió li oferirà una plaça escolar en un altre centre educatiu que tingui vacants.

14. Què és la matrícula?

Un cop publicades les llistes d’admesos, les famílies han de confirmar la plaça al centre durant les dates establertes al calendari del procés de preinscripció. Si no es confirma la matrícula en el centre assignat es perdrà la plaça.

15. Com  obtenir plaça un cop començat el curs?

Un cop iniciat el curs, les sol·licituds d’admissió en el segon cicle d’educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria de famílies empadronades al municipi només s’atenen, tenint en compte les places vacants existents, en els següents casos:

  •  alumnat no escolaritzat a Catalunya.
  • per canvis de domicili a un altre municipi dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es.
  • per conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.
  • com a conseqüència de la imposició d’una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
  • inici d’una mesura d’acolliment

Totes aquestes situacions hauran d’estar degudament documentades i justificades.