Els criteris de prioritat a la sol·licitud de preinscripció

Quina puntuació té la sol·licitud en funció de cada criteri?

Els criteris de prioritat són els criteris que s’apliquen per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar els llocs escolars dels centres quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta.

És important saber que la falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.


Els criteris de prioritat per a educació infantil de segon cicle, primària i secundària

La definició dels criteris i la seva puntuació

Els criteris de prioritat es classifiquen segons les següents categories: 

  • Criteri específic
  • Criteris prioritaris
  • Criteris complementaris

A continuació podeu trobar una explicació amb detall de cadascun d'ells.


Criteri específic

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. 

En el cas d'alumnat que entra a P3, a qualsevol altre curs d'infantil i i primària aquest criteri no tindrà cap validesa, de manera que no caldrà tenir-lo en compte en el moment d'omplir la nostra sol·licitud. En el cas de l'alumnat que accedeix a la secundària, cal que consulteu les adscripcions entre centres educatius de primària i de secundària a l'apartat d'aquesta web que diu: "Educació secundària: Adscripcions entre centres"


Criteris prioritaris

1. Per tenir germans o germanes matriculades al centre en el moment en què es presenta la preinscripció: 50 punts. 

Per acreditar aquesta situació, no cal presentar cap document, ja que el centre en farà la comprovació.

2. Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció): 

  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre_ 30 punts: Es comprovarà electrònicament amb el padró municipal. Si no es poden obtenir les dades electrònicament s’indicarà en el resguard de la sol·licitud que no s’ha pogut verificar, i en aquest cas s’acredita adjuntant el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre_ 20 punts: S’acredita adjuntant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, s’acreditarà adjuntant còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
  • Domicili al mateix municipi del centre_ 10 punts: Es comprovarà electrònicament amb el padró municipal. Si no es poden obtenir les dades electrònicament s’indicarà en el resguard de la sol·licitud que no s’ha pogut verificar, i en aquest cas s’acredita adjuntant el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant

3. Quan el pare, mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 15 punts. 

S’ha d’adjuntar documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.


Criteris complementaris

1. Quan el pare, mare, tutor o tutora legal treballant al centre educatiu: 10 punts.

 No cal presentar cap document, ja que el centre en farà la comprovació. 

2. Quan l’alumne o alumna formi part d’una família nombrosa: 10 punts.

Es verificarà electrònicament, només caldrà adjuntar el carnet de família nombrosa vigent si el títol està emès per una altra comunitat autònoma i/o en el resguard de la sol·licitud s’indica que no s’ha verificat.

3. Quan l’alumne o alumna formi part d’una família monoparental: 10 punts.

Es verificarà electrònicament, només caldrà adjuntar el carnet de família monoparental vigent si el títol està emès per una altra comunitat autònoma i/o en el resguard de la sol·licitud s’indica que no s’ha verificat.

4. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple (bessonada): 10 punts.

S'acredita amb el llibre de família

5. Quan l’alumne o alumna es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts.

S'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials

6. Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el pare, la mare, tutor, tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts.

Es verificarà electrònicament, només caldrà adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat si el títol està emès per una altra comunitat autònoma i/o en el resguard de la sol·licitud s’indica que no s’ha verificat. 

7. Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme d’acord amb el règim regulador: 10 punts

La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.