El Consell Escolar de Centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca la direcció del centre i ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El Consell Escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció (un professor o una professora) i un alumne o una alumna o un o una representant de les famílies. En els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.