Renovació del consell escolar i eleccions de representants

El Consell Escolar renova periòdicament els membres electes dels sectors de professorat, famílies i personal d'administració. Aquesta renovació es produeix cada dos anys i són substituïts la meitat dels membres dels sectors indicats per tal de facilitar la continuïtat en el treball del Consell.
Durant el primer trimestre del present curs 2014-15 es renovarà la meitat dels representants del sector de mestres i del sector de famílies.
Les eleccions per a la renovació són convocades per la direcció del centre i l'administració educativa i es regeixen per la normativa vigent en cada moment i per la normativa pròpia del centre, si la té.
El consell escolar del centre és l'únic òrgan col·lectiu de participació de tots els membres de la comunitat educativa. És l'espai on les famílies hi som representades. Hem d'aprofitar-ho per intervenir en la gestió de l'educació dels nostres fills i filles.

Consells escolars dels centres

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El curs escolar 2014-2015, el procés electoral s'inicia el 3 de novembre de 2014 i finalitzaran el desembre.

Corresponen al consell escolar les funcions següents: centres públics

 • Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col•laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Com es pot millorar la participació de les famílies en les eleccions de representants als consells escolars?

Perquè les famílies participin en la renovació dels seus representants al consell escolar cal:

 • Estar informats de la importància de la seva participació.
 • Conèixer les dates del procés electoral.

Per fer arribar tota la informació, la direcció del centre i l'AMPA poden programar accions i campanyes conjuntes fent servir diversos mitjans:

 • Difusió mitjançant correu electrònic, web o blog del centre, xarxes socials (Twitter, Facebook...).
 • Cartells informatius.
 • Reunions de juntes de pares i mares.
 • Reunions dels pares i mares delegats de classe amb la resta de famílies.

Per què és important que les famílies participem en el consell escolar?

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l'èxit educatiu dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són decisives per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l'èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè:
Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
És una manera de valorar l'escola. Així contribuïu que el vostre fill també la valori i es prengui seriosament els seus estudis.
L'èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l'avaluació d'aquest funcionament és implicar-vos en l'èxit del vostre fill.
És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l'alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
És important tenir una escola oberta a l'entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre barri un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?

Els consells escolars de centre permeten la participació de les famílies en el govern dels centres.

Els pares i mares representants al consell opinen, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

Per aquest motiu han d'informar la resta de mares i pares o tutors legals sobre tots els assumptes que es tracten en el consell, però també han de recollir les propostes i opinions de la resta de famílies i portar-les al consell escolar.

Resolució del Departament d’Ensenyament de la GeneralitatEleccions Consell Escolar de Centre novembre 2014 Escoles primària públiques
Escoles Dia de les votacions
E. Antoni Gaudí 26 de novembre
E. Ausiàs March 27 de novembre
E. Banús 25 de novembre
E. Beethoven 25 de novembre
E. Ferran de Sagarra 26 de novembre
E. Fray Luís de León 26 de novembre
E. Jaume Salvatella 24 de novembre
E. Les Palmeres 27 de novembre
E. Lluís Millet 26 de novembre
E. Mercè Rodoreda 28 de novembre 
E. Miguel de Unamuno 26 de novembre
E. Pallaresa 27 de novembre
E. Primavera       26 de novembre
E. Riera Alta 26 de novembre
E. Roselló Pòrcel 25 de novembre
E. Sagrada Família 28 de novembre
E. Salvat-Papasseit 28 de novembre
E. Sant Just 26 de novembre
E. Santa Coloma 26 de novembre
E. Serra de Marina 27 de  novembre
E. Tanit 27 de novembre
E. Torre Balldovina 26 de novembre
E. Wagner 24 de novembre