Què es?

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.

Qui forma part?

 • Director/a del centre
 • Cap d’estudis
 • 1 representant de l’Ajuntament
 • Un nombre determinat de professors/es elegits pel claustre.
 • Un nombre determinat de pares/mares d’alumnes elegits per ells i entre els pares/mares del centre.
 • Un representant del personal d’administració i serveis del centre.
 • Un nombre determinat d’alumnes elegits per ells i entre ells (a partir de 1ESO).
 • Un representant de l’associació de pares i mares d’alumnes.
 • Secretari/a del centre
 • Centre d’educació especial o centre amb unitat específica d’educació especial: un representant del personal d’atenció educativa.
 • Centres que imparteixen formació professional: un representant del món de l’empresa designat per les organitzacions empresarials.
 • Centres concertats: representants del/de la titular del centre.

Què fa?

 • Aprovar i avaluar el projecte educatiu del centre, el projecte de gestió, les normes d’organització i funcionament i la programació general anua.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els seus projectes de direcció.
 • Participar en la selecció del director.
 • Decidir sobre l’admissió dels alumnes tal i com estableix la normativa corresponent.
 • Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent.
 • Proposar iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
 • Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i l’equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris.
 • Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les que participi el centre.
 • Elaborar propostes i informes sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió.

Els consells escolars funcionen si...

 1. Hi ha informació i es dona tota la informació.
 2. Es consulta prèviament.
 3. Es “negocien” les postures.
 4. Es consideren i analitzen totes les propostes.
 5. No es creen blocs antagònics.
 6. Es fa avaluació dels resultats.
 7. Es concreten els acords i es posen en pràctica.
 8. Es flexibilitzen els objectius.
 9. Hi ha voluntat real de participació.
 10. Les actuacions responen a interessos col·lectius.
 11. Es treballa en comissions.
 12. Es treballa amb sentit de la realitat, prenen en consideració fets concrets.
 13. No parlen tots els assistents a l’hora.
 14. Es respecta la durada de les reunions, les opinions de tots i els objectius plantejats.

Ser representant del Consell Escolar significa que...

 • … les persones, a les quals representes, han delegat en tu perquè decideixis i arribis a consensuar en funció de la informació que rebis i de la postura que mantingui el teu col·lectiu.
 • … no pots mantenir postures inflexibles. Has de saber els límits dins els quals pots moure’t a l’hora de modificar les propostes que aportis o acceptis dels altres.
 • … els informis de les decissions que es prenen en el consell escolar.
 • … és important que consultis als teus companys i companyes, en la mesura que et sigui possible.
 • … no has de defensar postures personals.
 • coneguis els temes que s’han de debatre per preparar la teva postura.