Oferta inicial de places

A data 18 de maig de 2020 es publica l’oferta inicial de places - vacants -, que resultarà de deduir del nombre de places escolars dels grups assignats, les següents variables:

  • La reserva corresponent a la previsió d’alumnes procedents del curs anterior que s'espera que progressin de curs, així com els alumnes que han de romandre un any més en un curs determinat. 
  • La reserva per a alumnes amb necessitats educatives específiques d’un lloc escolar  per a cada grup és el que preveu l'article 19.2 del Decret 75/2007. 

A data 19 de juny de 2020 es publicarà l’oferta final de places, que dependrà de les dades de preinscripció, les necessitats d'escolarització, escoltat l’òrgan de garanties d'admissió d’alumnes i amb el vistiplau de la Regidoria d’Educació.

Quadre de l'oferta inicial de places

EBM

Edat grup

Tipus de places

Ordinàries

NEE 

TOTAL

EBM L'ÀNEC

4m-1a

14

2

16

1a-2a

16

2

18

2a-3a

3

2

5

EBM LA CIGONYA

4m-1a

14

2

16

1a-2a

8

1

9

2a-3a

13

1

14

EBM L'ESQUIROL

4m-1a

14

2

16

1a-2a

8

2

10

2a-3a

12

2

14

EBM LA MADUIXA

4m-1a

14

2

16

1a-2a

8

2

10

2a-3a

12

1

13

EBM ELS PINS

4m-1a

14

2

16

1a-2a

16

2

18

2a-3a

9

0

9

EBM LES OLIVERES

4m-1a

7

1

8

1a-2a

16

2

18

2a-3a

11

2

13

EBM L'ORENETA

4m-1a

14

2

16

1a-2a

9

1

10

2a-3a

13

1

14

EBM LA SARGANTANA

4m-1a

14

2

16

1a-2a

17

2

19

2a-3a

7

2

9

NEE:      Alumnat amb necessitats educatives específiques

 

4m-1a:     nascuts el 2020

 

1a-2a:      nascuts el 2019

2a-3a:      nascuts el 2018

 

Reclamacions

La família que vulgui presentar una reclamació a les llistes baremades provisionalment ho ha de tramitar a l’EBM sol·licitada en primera opció. En aquest cas, la directora de l’EBM haurà de:

  • Facilitar una fotocòpia de la reclamació a la família
  • Lliurar a les tècniques del Servei d’Educació les reclamacions i la documentació per tal que facin les consultes prèvies oportunes.

Les reclamacions es resolen en la comissió de garanties d’admissió. La resposta a la família  que ha fet la reclamació s’envia a la directora de l’EBM, per tal que la faci arribar a la família.