GESTIÓ DE LA LLSITA D'ESPERA

Quan una EBM té llista d'espera i es produeix alguna vacant com a resultat dels processos de matrícula, o com a resultat d'una renúncia o baixa, s’ha d’oferir aquesta vacant al següent de la llista d’espera, tenint en compte fins quan són operatives:

  • A inici de les classes escolars, desapareixeran de la llista d’espera de l’EBM de primera opció, l’alumnat que consti matriculat en alguna de les  EBM sol·licitada.
  • L’alumnat que ha de cursar P0 i P1, la llista d'espera de les EBM són operatives fins al dia  31 de març de 2021, sense perjudici que la matrícula d'un infant assignat per llista d'espera es pugui formalitzar després d'aquesta data.
  • L’alumnat que ha de cursar P2 romandrà en actiu en la llista d’espera dels centres sol·licitats durant tot el curs escolar.  

L’alumnat que s’ha matriculat en una de les EBM que no era la seva primera opció,  i es produeix una vacant, (abans de l’últim dia hàbil de l’ inici de les classes escolars), en l’EBM sol·licitada en 1a. opció, si opta per matricular-se en la seva primera opció haurà de formalitzar la baixa al centre on estigui matriculat. Si renuncia a matricular-se en l’EBM de la primera opció desapareixerà de la llista d’espera.

A la família que se li informi que s’ha generat una vacant en una de les EBM sol·licitada, pot matricular-se al centre o renunciar a la plaça. Si opta per matricular-s'hi ha de formalitzar-la durant el període establert. Si hi renuncia, l’infant desapareix de totes les opcions de la llista d'espera i s'ofereix la plaça vacant al següent de la llista. 

La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del Servei d’Educació Municipal.