DOCUMENTACIÓ que cal presentar amb la sol·licitud de preinscripció

Pel motius anteriorment exposats, preferentment, es presentarà la documentació per correu electrònic. Només i excepcionalment, es presentarà presencialment si no poden fer-la  de manera telemàtica.

La documentació que es presenti per correu electrònic o presencialment és la mateixa, l’únic que canvia és que per ce es lliurarà en format  PDF, escanejada o fotografiada i la que es presenti presencialment haurà de lliurar la documentació, tant l’original com la fotocòpia.

Documentació general:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • En el cas que l’adreça de la sol·licitud no sigui la mateixa que la del DNI, NIE  o passaport no caldrà presentar el certificat de convivència, si consten empadronats al municipi de Santa Coloma de Gramenet.
  • TSI (targeta sanitària individual) del nen, si en disposa.