L’alumnat admès ha de formalitzar la matrícula en les dates establides al calendari.

Per formalitzar la matrícula cal presentar una fotocòpia del carnet de vacunes amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

Si en formalitzar la matrícula es modifica el domicili familiar respecte l’al·legat en el procés de preinscripció, i aquesta nova adreça implica que la sol·licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d’informar d’aquesta circumstància a la comissió de garanties d’admissió corresponent per tal que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció.