Documentació identificativa

Amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar en tots els casos la documentació general:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries, document d’identitat del país d’origen.
  •  Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l’infant, si en disposa.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Quan en una EBM el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta de places, s’apliquen els criteris de prioritat (generals i complementaris) que determina la normativa vigent.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar de manera objectiva totes les sol·licituds d’admissió i ordenar-les. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

a) Criteris generals

Germans/es de l’infant escolaritzats al centre o mare/pare o tutor/a legal que hi treballen (amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o amb un contracte laboral o administratiu) en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 40 punts. Aquest criteri és aplicable als i les infants en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora. No cal aportat cap document, ja que el centre farà la comprovació.

Proximitat del domicili habitual de l’infant al centre o proximitat del lloc de treball de la mare/pare, tutor/a legal o guardador/a de fet:

  • Quan l’EBM sol·licitada en primera opció és una de les dues primeres EBM que estan dins de l’àrea d’influència del domicili habitual: 30 punts. Es comprovarà amb l’original i la fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Quan l’EBM sol·licitada en primera opció és la tercera o quarta EBM que està dins de l’àrea d’influència del domicili habitual: 20 punts. Es comprovarà amb l’original i la fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Quan l’EBM sol·licitada en primera opció està ubicada al mateix municipi que el domicili habitual, però no a la seva àrea d’influència: 10 punts. Es comprovarà amb l’original i la fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Quan a instància del/de la pare/mare, tutor/a legal o guardador/a de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells/es i aquesta és una de les dues primeres EBM que estan dins de l’àrea d’influència: 20 punts. Cal aportar el contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors/es en règim d’autònoms és te en compte el domicili reconegut a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037).

Renda anual de la unitat familiar en el cas que el/la pare/mare, tutor/a legal o guardador/a de fet siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts. Cal aportar l’acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Acreditació d’una discapacitat de grau igual o superior al 33% de l’infant, pare o mare, o germans/es: 10 punts. Cal aportar original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició.

b) Criteri complementari

L’infant forma part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts. (Cal aportar original i fotocopia del títol de família nombrosa o monoparental vigent).