1.Qui pot informar-me sobre la preinscripció?

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i els centres docents disposen de tota la informació que necessiteu i dels impresos per fer la sol·licitud de preinscripció. A més, durant aquests dies els centres organitzen trobades, visites i jornades de portes obertes perquè pugueu conèixer millor el seu funcionament, els serveis de què disposen i el projecte de centre o caràcter propi de cadascun.

2.Què és la preinscripció?

Per obtenir plaça en una escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada), primer de tot s’ha de fer la sol·licitud d’admissió. Això és la preinscripció, que s’ha de fer en uns dies concrets.

3.Què és la matrícula?

Després de la preinscripció, les escoles saben quantes sol·licituds tenen i estan en condicions d’informar de la plaça que es dona a cada alumne/a. És el moment en què aquest/a ha de confirmar que realment vol la plaça. Això és la matrícula, que també s’ha de fer en uns dies concrets. Si no es confirma la matrícula (en el centre assignat) es perdrà la plaça.

4.Es pot presentar més d’una sol·licitud de preinscripció?

S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

5.Si només es pot presentar una sol·licitud, com es fa per demanar més d’un centre?

A l’imprès de sol·licitud s’hi poden indicar tots els centres als quals voldria accedir l’alumne/a, relacionats per ordre de preferència.

6.Qui ha de sol·licitar la preinscripció?

Els i les alumnes de segon cicle d’educació infantil i ensenyament obligatori. També s’han de preinscriure tots aquells i aquelles alumnes que volen o han de canviar de centre o que no s’han matriculat el curs anterior.

7.El fet de presentar la sol·licitud el primer dia em dona prioritat sobre les sol·licituds que es presentin posteriorment?

No. El període fixat per la Generalitat de Catalunya només és per lliurar sol·licituds i documentació necessària. Per tant, és igual que presentis la teva sol·licitud el primer dia o l’últim dia, sempre dins del termini establert.

8.Tinc preferència sobre altres sol·licituds per tenir un fill/a escolaritzat/da en el centre on vull matricular un/a altre/a fill/a, tot i que presenti la sol·licitud de preinscripció després del període de presentació de sol·licituds?

No. Totes les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds, però abans de la publicació de la relació baremada definitiva s’admetran, però es consideraran fora de termini. Les sol·licituds presentades durant el període de presentació de sol·licituds tenen prioritat respecte a les presentades fora de termini.

9.S’ha de pagar, per fer la sol·licitud de preinscripció?

Els centres sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) no poden percebre cap quantitat en concepte de preinscripció o reserva de plaça o altres conceptes.

10.Es pot fer per Internet?

  • Entrar al lloc web http://www.gencat.cat/preinscripcio
  • Omplir la sol·licitud.
  • Trametre-la via telemàtica al centre.
  • Imprimir el resguard, signar-lo i, adjuntant-hi la documentació acreditativa necessària, presentar-la al centre demanat en primera opció o a l’OME del municipi dins del període de presentació de sol·licituds.
  • Si el resguard i la documentació acreditativa es presenten un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, es tractarà com a una sol·licitud fora de termini.

12.On s’ha de portar, la sol·licitud de  preinscripció de forma presencial?

La sol·licitud de preinscripció s’ha de portar preferentment al centre docent demanat en primer lloc. També es pot lliurar a les Oficines Municipals d’Escolarització (OME).

13.He de marcar la casella de necessitats educatives específiques?

Correspon a l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica de Santa Coloma de Gramenet (EAP), la valoració i orientació d’aquest alumnat amb necessitats educatives específiques.

14.Què és la reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives específiques?

Tots els centres, en el període de preinscripció han de fer una reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives especials.

15.Poden dir en algun centre docent que no admeten la sol·licitud de preinscripció?

Tots els centres docents sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) tenen l’obligació d’admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció.

16.És possible que l’alumne/a no sigui admès/a al centre docent sol·licitat en primer lloc?

Sí, perquè pot ser que les vacants que ofereix el centre siguin ocupades per alumnes amb puntuació més alta, d’acord amb el barem de prioritat, o per alumnes amb necessitats educatives especials.

17.Què passa si l’alumne/a no és admès/a al centre docent sol·licitat en primer lloc?

Passa a estar a la llista d’espera del centre educatiu sol·licitat en primera opció (sempre que no sigui alumne/a amb necessitats educatives especials) i, se li assigna plaça, en cas d’haver-hi vacants, en un altre dels centres docents demanats, seguint l’ordre de preferència indicat a la sol·licitud. En cas de no poder-se assignar cap de les peticions realitzades, se li assignarà plaça d’ofici d’entre les vacants.

18.Quins alumnes tenen preferència a l’hora d’assignar les places?

Per assignar les places, quan en un centre docent hi ha més sol·licituds que vacants, s’aplica un barem de prioritat d’admissió, que és públic i té en compte diversos criteris específics i generals. El sistema prioritza el centre sol·licitat en primer lloc. Tots els centres han de reservar unes places destinades a alumnes amb necessitats educatives especials.

19.Quan se sap si l’alumne/a ha estat admès/a?

Tota la informació relativa al procés d’admissió, la trobareu al centre sol·licitat en primer lloc i a l’Oficina Municipal d’Escolarització. Quan s’acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública la llista baremada, perquè es pugui comprovar si s’ha puntuat correctament la sol·licitud de preinscripció i, si cal, formular una reclamació en el centre sol·licitat en primera opció. Al cap d’uns quants dies es fa pública la llista de l’alumnat admès en cada centre. Desprès de la publicació de les llistes d’admesos i admeses definitiva és quan l’alumne/a s’ha de matricular, i ho ha de fer dins del període establert.

20.Qui vetlla per la correcció del procés de preinscripció i matrícula?

Existeix una comissió de garanties d’admissió d’alumnes presidida per un/a inspector/a d’ensenyament, i amb un/a representant de l’Ajuntament, un/a representant dels directors/es de les escoles, un/a representant dels titulars dels centres concertats, un representant del consell comarcal, dues persones en representació dels pares i mares de consells escolars dels centres educatius (l’una d’una escola i l’altra d’un centre privat concertat) i el/la director/a de l’EAP d’aquest municipi. Una de les seves funcions és la de vetllar per la transparència del procés.

21.Què passa si el meu fill o la meva filla sol·licita un institut on està estudiant el seu germà o la seva germana, però no és un centre adscrit a la seva escola?

Encara que tindrà punts, segons baremació, no serà una sol·licitud preferent. Primer, es prioritzaran totes les sol·licituds preferents, per ordre de puntuació, i després les no preferents.

22.Què he de fer si vull canviar de centre educatiu el meu fill o la meva filla, i no hi ha plaça escolar en cap dels centres educatius seleccionats?

Ha de manifestar-ho en la sol·licitud de preinscripció, marcant la casella de plaça d’ofici (només per als cursos de P4 a 6è de primària i de 2n d’ESO a 4t d’ESO). En aquest cas, la comissió de garanties d’admissió li oferirà una plaça escolar en un altre centre educatiu que tingui vacants.

23.Pot presentar la documentació per a la preinscripció algú que no sigui el pare, la mare o el/la tutor/a legal del nen o la nena?

Si, amb una autorització signada pel pare, la mare o el/la tutor/a.

24.Com  obtenir plaça un cop començat el curs?

Un cop iniciat el curs, les sol·licituds d’admissió en el segon cicle d’educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s’atenen, tenint en compte les places vacants existents, si corresponen:

  • A alumnat no escolaritzat a Catalunya.
  • Per canvis de domicili a un altre municipi.
  •  Si s’al·leguen altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre.