Currículum de l'etapa

La formació professional s’organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

S'ordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió. La seva durada engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total, oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’agrupen en famílies professionals. 

Famílies professionals

 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Maritimopesquera
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Activitats físiques i esportives              
 • Administració i gestió
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal

Té l'objectiu de capacitar per a l'exercici qualificat de diverses professions i aconseguir la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. Els cicles de formació professional poden ser de grau mitjà i de grau superior. El grau mitjà proporciona el títol de tècnic o tècnica. El grau superior proporciona el títol de tècnic superior o tècnica superior.

Accés a cicles formatius de grau mitjà

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, haver superat el curs específic per a l'accés als cicles  formatius de grau mitjà (CAM).
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a  majors de 25 anys.
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau  superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Accés a cicles formatius de grau superior

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat
 • tenir el títol de tècnic o de tècnica superior o especialista
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS)
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent 
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per   a  majors de 25 anys

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 anys  les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Centres on s’imparteixen

 • Institut Puig Castellar

Av. d’Anselm de Riu, 10

Tel. 93 391 61 11

 • Institut La Bastida

C. Santa Eulàlia

Tel. 93 392 45 07

 • Institut Les Vinyes

C. d’Amèrica, 53

Tel. 93 391 16 61

 • Centre Català Comercial

(no més cicles formatius de grau mitjà)

C. de la Marina 5-7

Tel 93 386 29 42

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (pdf)

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007) (PDF)