Preinscripció curs 2019 – 2020

DEL 18 AL 25 DE JUNY

Horari CFA Fondo: de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 19.30 h (el dia 21 de juny només horari de matí).

Horari CFA Singuerlín: de 9.30 a 11.30 h i de 18 a 20 h.

Documentació requerida

CFA Fondo

Full de sol·licitud d’inscripció degudament complimentat i signat.

Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.

Fotocòpia de la targeta sanitària.

CFA Singuerlín

Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.

Original i fotocòpia de l’expedient acadèmic.

Centres on s’imparteixen

  • Centre Públic de Formació del Fondo:

Rbla. De Sant Sebastià, 98-100

Tel. 93 386 67 32

www.cfa-fondo.cat/

a8060289@xtec.cat

OFERTA FORMATIVA 

HORARI

Informàtica

MATÍ – TARDA (segons nivell)

Llengua castellana 

MATÍ – TARDA – VESPRE (segons nivell)

Llengua catalana 

MATÍ – TARDA – VESPRE (segons nivell)

Llengua anglesa

TARDA – VESPRE (segons nivell)

Curs de preparació per a les proves accés a CFGS 

VESPRE

Curs de preparació per a les proves accés a CFGM

MATÍ

Formació instrumental

MATÍ – TARDA – VESPRE (segons nivell)

Graduat en Educació Secundària

MATÍ – VESPRE

  • Centre Públic de Formació d’Adults de Singuerlín:

C. de Castilla, s/n

Tel. 93 391 03 06

https://agora.xtec.cat/cfasinguerlin/

cfasinguerlin@xtec.cat

OFERTA FORMATIVA 

HORARI

Informàtica

MATÍ – TARDA (segons nivell)

Llengua castellana 

TARDA

Llengua catalana 

MATÍ – TARDA (segons nivell)

Llengua anglesa 

MATÍ – TARDA

Curs de preparació per a les proves accés a CFGM

TARDA

Curs de preparació per a les proves accés a CFGS (part comuna)

MATÍ

Curs de preparació per a les proves accés a CFGS (part específica)

A CONSULTAR

Curs de preparació per a l’accés a la universitat (+25)

TARDA 

Formació instrumental

MATÍ – TARDA (segons nivell)

Graduat en Educació Secundària

MATÍ – TARDA

La formació de persones adultes és el conjunt d’activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.

A qui s'adreça?

Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal haver complert els 18 anys (o complir-los l'any natural en què s'inicia la formació).

També hi poden accedir les persones que tenen o compleixin els 16 anys l'any natural en què inicien la formació si es troben en alguna d'aquestes situacions:

  • tenir un contracte laboral que impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari
  • trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball
  • ser esportista d'alt rendiment
  • cursar o haver cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial (PQPI)
  • voler cursar la formació per proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà
  • participar al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, "Joves per l'ocupació"

Currículum per etapes

En els centres de formació de persones adultes el currículum varia en funció de les necessitats de l’alumnat. Així doncs, en l’oferta hi trobem ensenyaments de formació inicial, bàsica i especialitzada, així com cursos preparatoris per a les proves d’accés a cicles formatius i d’accés a estudis universitaris per a majors de 25 anys.

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (pdf)

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007) (PDF)