A qui s'adreça

Per accedir al primer nivell de grau mitjà cal tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics i, en alguns casos, superar la prova específica de la modalitat o especialitat.

Accés a cicles formatius de grau mitjà

Primer nivell o cicle inicial 

  • Cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics). *Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d'accés.
  • En ambdós casos, cal superar la prova específica d'accés de la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, si n'hi ha, o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat, en els casos en què s'estableixi.
  • Per poder fer la prova general d'accés cal tenir 17 anys o complir-los l'any de realització de la prova. 

Segon nivell o cicle final  

  • Cal haver superat el primer nivell o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva i la prova específica, si n'hi ha, o acreditar els mèrits esportius corresponents, en els casos en què s'estableixi.
  • Per poder fer la prova general d'accés cal tenir 17 anys o complir-los l'any de realització de la prova

Accés a cicles formatius de grau superior

  • Cal tenir el títol de tècnic o tècnica de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent, estar en possessió del títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) i, en els casos en què s'estableixi, superar la prova de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat.
  • En el cas de no disposar del requisit acadèmic corresponent, també podran accedir-hi les persones que superin la prova general d'accés al grau superior dels ensenyaments esportius i compleixin la resta de requisits d’accés.
  • Per poder fer la prova general d'accés cal tenir 19 anys o complir-los l'any de la realització de la prova, o bé tenir 18 anys o complir-los l'any de realització de la prova i estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir.

Currículum de l'etapa

Els ensenyaments d’esports que condueixen a les titulacions de tècnics d'esport i tècnics superiors d'esport donen a l'alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, alhora que el capacita per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (pdf)

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007) (PDF)