A qui s'adreça?

Els ensenyaments artístics formen part dels ensenyaments que es poden cursar un cop finalitzada l'educació secundària obligatòria (ESO) i per a accedir-hi cal superar unes proves específiques.

Accés a cicles formatius de grau mitjà

Per accedir als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o una titulació superior, i superar la prova específica d'accés.

  • També s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés o se n'està exempt, a partir de l'any en que es compleixen els 17 anys d'edat.
  • Tenen accés directe a cicles de grau mitjà i no han de fer la prova específica d'accés les persones que puguin acreditar estar en una de les situacions següents:

a) Tenir el títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny o certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics.

b) Tenir el títol de tècnic/a de formació professional d'una família equivalent a efectes de la prova d'accés.

Accés a cicles formatius de grau superior

Per accedir  als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) o una titulació superior, i superar la prova específica d'accés.

També s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés o se n'està exempt, a partir de l'any en què es compleixen els 19 anys d'edat, o els 18 si s'acredita estar en possessió del títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir.

Tenen accés directe a cicles de grau superior i no han de fer la prova específica d’accés, les persones que puguin acreditar estar en una de les situacions següents:

a) Tenir el títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental o batxillerat d'altres modalitats si s'han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.

b) Tenir el títol de graduat/ada en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans      d'estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; Reial decret 799/1984, de 28 de març, i Reial decret 942/1986, de 9 de maig.

c) Tenir el títol de tècnic/a superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés

Currículum

Els ensenyaments artístics tenen com a finalitat proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals d'art dramàtic, d'arts plàstiques i disseny, de dansa i de música.

Centres on s’imparteixen

  • Institut Ramón Berenguer IV

Av. Ramón Berenguer IV, 57

Tel. 93 392 62 27

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (pdf)

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007) (PDF)