A qui s'adreça

Per accedir als ensenyaments d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent al cursat en l’educació secundària obligatòria. Es pot optar per la matrícula oficial o per la matrícula lliure.

Matrícula Oficial

La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (130 hores per curs) i als exàmens corresponents.

La preinscripció es pot fer:

La matriculació dels alumnes oficials en horari intensiu té lloc dues vegades l’any –setembre i gener– (informació els mesos de juliol i de desembre respectivament a les escoles que ofereixen aquesta modalitat).

Els alumnes oficials –presencials i a distància–, es consideren automàticament matriculats a les proves de certificat en el moment que fan efectiva la matrícula oficial del curs corresponent.

Matrícula lliure

Requisits: Per formalitzar la matrícula lliure caldrà acreditar la superació del segon curs de l’educació secundària obligatòria o del nivell equivalent.

Convocatòria ordinària: La matrícula lliure dóna dret a una convocatòria d’examen per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi o del certificat avançat. 

Convocatòria extraordinària: Per tal de poder atendre la demanda de certificacions d’anglès, les EOI també ofereixen una convocatòria extraordinària el mes de febrer.

Curriculum

Arran de la LOE, s’estableix una nova ordenació i un nou currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

El pla d’estudis s’estructura en tres nivells:

Nivell bàsic: 1r i 2n curs
Nivell intermedi: 3r curs
Nivell avançat: 4t i 5è curs

Cada curs té una durada mínima de 130 hores

En el cas d’idiomes com l’àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès, la durada dels tres nivells és superior a 5 anys.

Centres on s’imparteixen

  • Escola Oficial d’Idiomes

Av. de Victor Hugo, 54-56

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (pdf)

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007) (PDF)