A qui s’adreça?

Els ensenyaments de batxillerat s’adrecen , generalment,  als nois i noies entre 16 i 18 anys que han superat l’educació secundària obligatòria (ESO), però és oberta a persones de qualsevol edat, sigui de forma presencial o a distància.

Requisits per accedir  al batxillerat:

 • Estar en possessió del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria
 • Estar en possessió del títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s'havia accedit mitjançant una prova d'accés *
 • Estar en possessió del títol de tècnic/a superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior, al qual s'havia accedit mitjançant una prova d'accés *
 • Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/ada en educació secundària, al títol de tècnic/a o equivalent
 • Haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats

* En aquests casos en què l’alumnat disposa d’una titulació de formació professional específica d’arts plàstiques i disseny o d’esports, es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca

Batxillerat nocturn

S'adreça fonamentalment a persones que, per causa de la seva activitat laboral, dels seus interessos o per altres circumstàncies, troben un millor encaix en una oferta horària diferent de la del règim diürn o de les característiques dels ensenyaments no presencials.

Només es pot matricular de batxillerat nocturn l’alumnat que tingui 18 anys o més, i el que, amb una edat compresa entre 16 i 18 anys, acrediti, per motius laborals o altres que a criteri del consell escolar ho justifiquin, la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn.

Batxillerat a distància o aprenentatge mixt

Es cursa a l’Institut Obert de Catalunya.

Permet als estudiants compaginar la modalitat presencial amb la modalitat a distància, sempre sota el control dels tutors.

S’adreça a persones que exerceixen una activitat laboral que els impedeix l’assistència a classe o que per causes diverses no troben encaix en l’oferta horària o geogràfica dels centres de secundària ordinaris. També a l’alumnat que cursa batxillerat en un centre ordinari on no es pot oferir tota la gamma de matèries de modalitat.

Batxibac

És un programa autoritzat pel Departament d’Ensenyament que permet a l’alumnat cursar un currículum mixt fent un terç de l’horari lectiu en llengua francesa i cursar les matèries de llengua i literatura francesa i història de França.

S’obté una doble titulació.

Titulació

En acabar aquests estudis, l’alumnat que l’hagi cursat satisfactòriament en qualsevol de les seves modalitats rebrà el títol de batxiller. Té diverses opcions:

 • Cursar cicles formatius professionals de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports.
 • Cursar ensenyaments superiors artístics (després d’haver superat prèviament la prova corresponent)
 • Cursar estudis universitaris, sempre que se superin les proves d’accés que fixen les universitats.
 • Accedir al món laboral.

Currículum de l’etapa

El batxillerat és un cicle format per dos cursos que s’organitza en tres modalitats:

 • Arts
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials

Els estudis de batxillerat s'estructuren en:

 • Part comuna: matèries comunes i tutoria
 • Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.

Vinculació amb els ensenyaments de música i dansa

Els alumnes que cursin una de les modalitats del batxillerat i, a més, estiguin cursant algun dels quatre primers cursos del grau professional de música o dansa en un centre oficial, se’ls poden convalidar, si ho demanen, algunes hores corresponents a matèries optatives.

Els alumnes que cursin algun dels dos últims cursos del grau professional de música o dansa poden fer només les matèries comunes del batxillerat. En el cas que superin aquestes matèries i el grau mitjà, obtindran el títol de batxiller, a més del títol de grau mitjà.

Centres on s’imparteixen

 • Institut Can Peixauet

C. de Mn. Jacint Verdaguer, 12-14

Tel. 93 466 50 50 

https://iescanpeixauet.xeill.net

 • Institut Puig Castellar

Av. d’Anselm de Riu, 10

Tel. 93 391 61 11

www.iespuigcastellar.xeill.net

 • Institut Terra Roja

C. de la Circumval·lació 45-47

Tel. 93 386 90 04

https://terraroja.xeill.net

 • Institut La Bastida

C. Santa Eulàlia

Tel. 93 392 45 07

www.Ieslabastida.org

 • Institut Numància

 C. de Prat de la Riba, 118

Tel. 93 391 20 53

www.xtec.cat/iesnumancia

 • Institut Torrent de les Bruixes

C. Santa Eulàlia, s/n

Tel. 93 468 58 85

www.xtec.cat/iestorrent

 • Institut Les Vinyes

C. d’Amèrica, 53

Tel. 93 391 16 61

www.ieslesvinyes.org

 • Institut Ramón Berenguer IV

Av. Ramón Berenguer IV, 57

Tel. 93 392 62 27

https://rb4.xeill.net

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (pdf)

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007) (PDF)