RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.

DECRET 152/2013, de 9 d’abril, de creació del Col·legi de Dietistes- Nutricionistes de Catalunya, del govern de la Generalitat -DOGC d’11 d’abril de 2013- ( en relació a revisió dels menús escoles).

LLEI 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància y adolescència (en relació certificats negatius de delictes sexuals).

DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

DECRET 101/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

Decret 10/2012, de modificació del Decret 75/2007 de 27 de març.

Resolució ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2015-2016.

Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyament sostinguts amb fons públic, per al  curs 2017-18.

Normes de preinscripció i matrícula d’alumnes a la xarxa d’escoles bressol municipals de Santa Coloma de Gramenet.