Foto d'una escola

La Xarxa d’escoles bressol municipals la formen 8 centres distribuïts per tot el municipi. Totes les EBM  es regeixen per la Normativa  municipal i la de la Generalitat. Estan obertes durant 11 mesos per curs escolar, de setembre a juliol.  

Es regeixen pel que disposa  l’Ajuntament respecte al calendari escolar, els horaris escolars, els preus del servei d’escolaritat i els serveis complementaris (servei d’acollida i servei de menjador) ...

Per sol·licitar plaça escolar en una escola bressol cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes  a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.