Consells Escolars de Centre de les llars d'infants públiques

Què és?

És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre.

Què fa?

 • Aprovar, fer el seguiment i l’avaluació dels projectes que desenvolupen l’activitat educativa del centre.
 • Decidir sobre l’admissió dels alumnes tal i com estableix la normativa corresponent.
 • Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent.
 • Proposar iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
 • Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i l’equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris.
 • Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les que participi el centre.
 • Elaborar propostes i informes sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió.

L'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de les llars d'infants o escoles bressol sostingudes amb fons públics, o consell de participació, ha passat a denominar-se consell escolar.

La composició del consell escolar de les llars d'infants de titularitat pública ha de ser la següent:

 • El director o la directora de la llar d'infants, que el presideix.
 • Un o una representant de l'ajuntament del municipi on s'ubica la llar d'infants.
 • Un o una representant del personal educador de llar d'infants, elegit per i entre el mateix personal.
 • Un o una representant del sector de mares i pares de la llar d'infants, elegit respectivament per ells i entre ells.
 • Un o una representant del personal d'administració i serveis.

Les llars d'infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior un segon representant del personal educador i un segon representant dels pares i mares dels infants.

Els ajuntaments poden determinar la composició del consell escolar, que ha de garantir l'equilibri entre la representació del personal educador i la representació de pares i mares, quan tinguin delegades les competències relatives als òrgans de participació de la comunitat escolar en el control i gestió de les llars d'infants o escoles bressol d'acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.