Un lloguer és la cessió de l’ús d’una vivenda a la persona llogatera a canvi d’un preu i mitjançant un contracte. Aquest contracte es regirà per la llei d’arrendaments vigent en el moment de la signatura del mateix, actualment la última reforma és del 2019, però també es regirà pels pactes acordats en les clàusules del contracte sempre que millorin la llei d’arrendaments o siguin pactes no previstos en la mateixa i per tant de lliure elecció entre les parts. Si s’establissin pitjors condicions al contracte anirien en contra de llei d’arrendaments i per tant no n'hauríem de fer cas.  

A tenir en compte:

-        Des del 2019 els nous contractes signats tindran una durada de 5 anys si l’arrendador/a  és una persona física i de 7 anys si la propietat és una persona jurídica o un gran tenidor (més de 10 pisos en propietat)

-        Amb anterioritat a aquest any, els contractes depenent de quan es signessin podien ser de 3anys, 5 anys o bé indefinits (els de renta antiga), haurem de mirar el contracte i la llei d’arrendaments que correspongui.

-        Si el contracte que es signa no supera els 11 mesos no estem parlant d’un lloguer de la residencia habitual i per tant si s’utilitza aquesta modalitat de contracte quan no toca estaríem parlant d’un frau de llei.

-        En acabar la durada del contracte la llei preveu una pròrroga, la durada de la qual dependrà de quan es signes el contracte i la llei que correspongui com ja hem dit, que s’aplicarà automàticament si cap de les parts s’hi oposa.

-        Si acabat aquest període tampoc es rescindeix el contracte, entrarem en el que s’anomena la “tàcita reconducció” amb el que el contracte s’allargarà en els períodes en que estigui previst el pagament de la renta (mensual, trimestral, anual,...) fins que alguna de les dues parts comuniqui la finalització del lloguer.

-        Si la propietat vol acabar amb el contracte (per finalització, no renovació, cas de necessitat sempre que estigui previst, incompliments per part de l’arrendatària,...) sempre ens ho haurà de comunicar per escrit i de forma fefaent, ja que sinó es podria entendre com si no s'hagués notificat.

-        Haurem d’anar en compte, ja que, no és el mateix prorroga que renovació, amb la pròrroga es mantenen les condicions del contracte, podríem dir que s’allarga la durada del mateix, i amb la renovació s'ha de tornar a negociar i signar un nou contracte amb unes condicions que poden ser noves.

-        El preu del lloguer és lliure, i per tant podrà ser el que es cregui convenient sempre tenint en compte si existeix alguna limitació com a topall en el moment de la signatura del contracte.

-        Només ens podran pujar el preu del lloguer si es troba previst en el contracte i sempre seguint un índex de referencia, més concret l’IPC, mai ho podran fer mentre duri el contracte al preu que convingui la part arrendadora.

-        Les despeses del contracte ens les podran repercutir com a llogaters sempre que la propietat sigui una persona física i no, en canvi, si és una persona jurídica o una gran tenidora.

-        Actualment la fiança és d'un mes però ens poden demanar altres garanties que no poden superar l'equivalent a dos mesos (aval bancari, assegurança de pagament de lloguer,...).

-        És obligació del propietari dipositar la fiança a l'INCASOL dins dels dos mesos posteriors de la signatura del contracte i un cop finalitzat el mateix el retorn de la fiança s'ha de fer en 30 dies.

-        Les petites reparacions hauran de ser assumides per la part arrendatària però totes aquelles que corresponguin a l’habitabilitat, sempre li pertocaran a la propietat, tot el que es pacti en contrari no tindrà efecte. Un clar exemple és la caldera o la instal·lació elèctrica.

-        Mitjançant el contracte ens podem obligar a no desistir del contracte en un termini de com a màxim 6 mesos però llavors si que podrem desistir. Per poder fer-ho haurem d'avisar a la part arrendadora amb un preavís mínim d'un mes (a no ser que es pacti altra cosa).

-        Pot ser que s'inclogui una penalització per desistiment anticipat  i per tant ens facin pagar un mes per cada any que queda per complir amb el contracte però solament ho podran fer si està establert al contracte.