El desistiment és el dret de les persones consumidores a deixar sense efecte el contracte celebrat amb una empresa, ja sigui la compra d’un producte o la contractació d’un servei.

En les compres o contractacions a distancia o fora d’establiment existirà el dret a desistiment sempre, ja que la llei així ho estableix ( Consultar excepcions al dret a desistiment)

 

A tenir en compte:

-        Si desistim d’un contracte principal, també estem desistint dels que depenguin del mateix als que anomenarem complementaris. La persona consumidora ha de notificar aquesta voluntat a l'altra part contractant en el termini establert per a l'exercici d'aquest dret, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització. Per fer-ho pot fer servir el model de formulari lliurat per l’empresari, el model que recull l’annex B de la Llei 3/2014 o qualsevol altra declaració inequívoca que vol resoldre el contracte.

-        Els establiments voluntàriament també podran oferir aquest desistiment amb les condicions que ells mateixos estableixin, normalment ho anomenaran canvis i devolucions.

-        L’ empresa sempre ha de informar i per escrit d’una manera clara, comprensible i precisa per tal de que el consumidor pugui  saber com ha d’exercir aquest dret, en quines condicions es pot fer i les conseqüències de fer-ho (cost, restitució del be, etc.).

-        En les compres fora d’establiment o a distancia haurà de constar un document de desistiment amb el que podrem exercir aquest dret.

-        El termini legal per desistir es de 14 dies naturals des del contracte en el cas dels serveis o en el cas de les ventes quan tenim possessió efectiva del producte.

-        L'empresa tindrà el termini de 14 dies naturals per efectuar el retorn dels diners des del moment en que es coneixedora de que volem exercir aquest dret.

-        En el cas dels establiments que voluntàriament han establert aquest dret, haurem d’atendre al termini i les condicions que hagin indicat.

-        En principi, exercir el dret al desistiment ha de ser totalment gratuït, ara be, hi ha casos en el que es podrien generar despeses per a la persona consumidora que hauran de ser informats en la contractació.

-        Hi ha una llarga llista d’excepcions que es podrien resumir en tots aquells productes que no es poden posar de nou al mercat, com per exemple productes personalitzats o higiènics, i els serveis que ja s’hagin prestat en la seva totalitat o que depenguin de factors externs que no podran mai tornar a ser els mateixos, com per exemple les fluctuacions del mercat.