Ordenances Fiscals

Imatge Ordenances Fiscals

 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Es paga per la propietat dels locals de negoci. És un percentatge sobre el valor cadastral del local. No té en compte l’activitat que es pugui realitzar al local, ni si està buit. L’obligat al pagament és el propietari. Si és el mateix propietari l’emprenedor, pagarà el mateix que abans.

Ordenança Fiscal Número 1

 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Es paga per l’exercici d’una activitat comercial o industrial. No es paga mai si l’emprenedor és una persona física (autònoms) ni si és una persona jurídica durant els dos primers exercicis de l’activitat, i després només si l’import net de la xifra de negoci és superior al milió d’euros.

Ordenança Fiscal Número 2

 

REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER ALS SERVEIS DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS

Es paga pel servei de recollida i transport de residus comercials i industrials generats per l’activitat pròpia del comerç al detall o l’engròs de l’hostaleria, bars, mercats, oficines i els serveis de tot tipus. La tarifa està determinada pels residus que genera cada activitat i la seva superfície. (L’emprenedor/a por quedar exempt si presenta certificació d’empresa homologada que li presta el servei).

Ordenança de Preus Públics Número 4

 

REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Es paga per l’obtenció de la llicència d’obertura de comerços i activitats (entre 658,43 i 1.946,04 euros)

Ordenança Fiscal Número 7

 

REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Les paguen les activitats que requereixin autorització sanitària municipal (pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing), 107,36 euros.

Ordenança Fiscal Número 10