Font: Arxiu administratiu

Data última actualització: Gener 2021

Propera actualització: Gener 2022

Política de gestió, conservació i eliminació de documents

De conformitat amb la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, a l’Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet li són aplicables les polítiques de gestió, conservació i eliminació de documents establertes amb caràcter general per als arxius integrants del Sistema d’Arxius de Catalunya.

En el marc d’aquesta llei, és aplicable la Normativa Reguladora de l’ús de l’Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet, text aprovat per la Comissió de Govern de l’Ajuntament el 8 d’octubre de 1990 i ratificat pel Ple de l’Ajuntament el 26 d’octubre de 1990, “amb la finalitat, per una banda, de garantir la conservació del patrimoni documental, i per altra col·laborar en la seva difusió, per tal de facilitar el coneixement de les arrels històriques.”

Actualment, l’Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet està revisant la Normativa Reguladora de l’ús de l’Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet, per tal d’adaptar-la als nous requeriments legals, amb la finalitat d’elaborar un nou reglament de gestió documental, que substitueixi la regulació vigent i on les polítiques de gestió, conservació i eliminació de documents donin resposta a les exigències en matèria de transparència, accés a la informació pública i gestió d’expedients electrònics, que es deriven de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així, l’Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet, du a terme la gestió documental mitjançant els següents elements:

  • Calendari de conservació i règim d’accés documental.
  • Quadre de classificació documental.
  • Instruments de descripció documental.
  • Registre d’eliminació de documents.
  • Sol·licitud d’accés a la informació pública.