Nombre de sol·licituds de l'any 2019

Durant l’any 2019, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha rebut i tramitat 483 sol·licituds d’accés a la informació pública. L’evolució mensual del número de sol·licituds rebudes i tramitades durant aquest any ha estat la següent:

Taula

Tipologia de sol·licituds

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística/Obres

363

75,15%

Padrons Històrics (habitants i impostos)

43

8,90%

Llicències d’activitats

39

8,07%

Serveis culturals, de l’esport i el lleure

13

2,69%

Acció i òrgans de Govern

12

2,48%

Projectes

10

2,07%

Altres

3

0,62%

Tipologia documental consultada

Al igual que succeeix a la major part dels Arxius Municipals, la sèrie documental més consultada ha estat aquella que aplega les llicències d’obres, dintre del que serien consultes d’informació urbanística.

Es tracta d’una sèrie documental que aplega una informació que resulta molt útil per, per exemple, conèixer els metres quadrats que té un habitatge que es vol vendre o comprar, conèixer la data de construcció d’un edifici, obtenir informació per resoldre deficiències constructives, conèixer els materials utilitzats, etc.

Però a banda dels expedients de llicències d’obra i de les llicències d’activitats, l’Ajuntament de Santa de Coloma de Gramenet ha atès sol·licituds d’accés a la informació pública que feien referència a altres matèries, com són les consultes estadístiques sobre diferents Padrons Històrics de la ciutat, tant pel que fa a Padrons d’Habitants, com a Padrons sobre impostos d’ escombraries, radicació, etc. Els recomptes estadístics dels Llibres de Padró s’ha desenvolupat per part del personal de l’Arxiu.

En diferents ocasions, ens han demanant consultar les Actes del Ple Municipal i els Acords de la Junta de Govern o de la Comissió de Govern, les Actes de la Comissió de Proveïments, etc.. Algunes sol·licituds s’han centrat en serveis culturals i de comunicació, realitzant consultes sobre participació ciutadana, reculls de premsa municipal i sobre diferents convenis. S’han consultat diferents tipus de projectes d’edificis públics de la ciutat, expedients d’habitabilitat i contractació de serveis. Igualment, hi ha hagut ciutadans que s’han interessat pels expedients de segregació dels terrenys del marge dret del Riu Besòs .

Temps d’atenció

Totes les sol·licitud d’accés a la informació pública rebudes durant l’any 2019, s’han tramitat complint amb els terminis establerts a tal efecte a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pel que fa al temps mig d’atenció de les persones que s’han adreçat a l’Arxiu Administratiu per realitzar una consulta presencialment, no s’han superat els 5 minuts d’espera.

Respecte el temps de resolució de les sol·licituds, totes les sol·licituds d’accés a la informació pública que es troba dipositada a les dependències de l’Arxiu Administratiu han tingut un termini de resolució de 0 dies, és a dir, s’han resolt accedint a la informació el mateix dia en el que s’ha formulat la sol·licitud d’accés, llevat dels casos en els que el ciutadà ens ha demanat una cita prèvia, o els casos en els que la sol·licitud era formulada per un investigador que ens ha plantejat una petició de recerca molt àmplia, que requeria una gran amplitud cronològica i temàtica de documentació, i que ha suposat la visita continuada per part de l’investigador al nostre Arxiu, per tal d’obtenir tota aquella informació necessària que li permetés desenvolupar el seu treball de recerca històrica.

Tipus de resolució

El 100% de les sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes per l’Ajuntament durant l’any 2019, han estat admeses a tràmit. D’aquestes, el 100% han exercit el dret d’accés sobre la informació sol·licitada, i en cap cas s’ha denegat el dret d’accés, donat que la divulgació de la informació que s’estava sol·licitant no afectava als límits establerts a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ni a la resta de l’ordenament jurídic, especialment la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.