Objectius del procés

Més enllà dels objectius compartits i inherents al fet de basar l’acció municipal del mandat en els objectius de desenvolupament sostenible, el procés participatiu del PAM ha estat concebut per assolir les fites complementàries següents:

  • Donar a conèixer a la població el contingut dels ODS i de l’Agenda 2030 des del punt de vista de la contribució municipal i la contribució ciutadana a la consecució d’aquests.
  • Repassar amb la ciutadania els punts forts de l’acció de govern municipal que la ciutadania va validar com a programa a través de les eleccions municipals, amb la finalitat de millorar els aspectes necessaris i prioritzar les accions concretes des del punt de vista de les necessitats ciutadanes.
  • Fer una crida a la participació de les entitats ciutadanes que, en tant que experts de la ciutat, poden aportar una visió qualitativa sobre les necessitats de Santa Coloma.
  • Establir els instruments d’avaluació necessaris per tal d’assegurar que l’equip tècnic i el govern municipal estiguin en condicions de valorar la sostenibilitat d’aquelles propostes de PAM matisades, ampliades o recollides com a noves durant el procés de treball amb la ciutadania.
  • Sectorialitzar la recollida de dades per tal d’aconseguir una visió més aprofundida sobre els 6 eixos prioritaris del PAM i els corresponents ODS que se’n deriven.
  • Continuar amb les elevades exigències de retorn del procés, concretament a través de:
  • La celebració dels preceptius fòrums ciutadans:  presentació del PAM definitiu (fòrum telemàtic), fòrum amb dades de compliment a mitjans de mandat, i fòrum de compliment amb dades extrapolades durant el darrer any de mandat.
  • La resposta gairebé immediata i personalitzada a aquells ciutadans o ciutadanes que, mitjançant el circuit QUI o qualsevol altre sistema d’escolta activa, ens facin arribar les seves consideracions sobre el PAM.
  • El manteniment de la fórmula del llistat “Una proposta, una resposta” per la qual l’Ajuntament respon a tots i cadascun dels suggeriments recollits a través de l’enquesta adreçada a la ciutadania.
  • Tots aquests instruments de retorn podem tenir caràcter públic, són publicitats com a tals a través dels mitjans municipals, i seran consultables en format open data.