Governança del procés

El Reglament Municipal de Govern Obert preveu en el seu article 34 la possibilitat –no l’obligatorietat- de dotar el procés participatiu d’un òrgan de seguiment i control del procés, nomenat pel regidor o regidora que tingui la competència, en aquest cas, el regidor de Participació.                           

Donat que aquesta funció pot ser encarregada a un òrgan existent i donat que el període de duració del procés de debats està previst que es desenvolupi en un període breu, al llarg d’un mes i mig aproximadament, la Direcció de Participació proposa que una delegació de la Secretaria Tècnica del PAM establerta a tal efecte, coordini les tasques de seguiment del procés comptant amb la participació de representants dels sectors ciutadans implicats en aquest.

En aquest sentit, serien cridats a consulta en el marc de la Secretaria Tècnica (amb participació de la Gerència de l’Ajuntament, un/a representant d’Alcaldia, la Directora de Participació, i de la presència del regidor de Participació a títol informatiu):

  • El president de la FAVGRAM
  • La presidenta de la Coordinadora de Dones de Santa Coloma
  • La presidenta de l’Associació del Comerç, per raons òbvies degudes a la crisi de la pandèmia queda excusada
  • Un/a membre de joves activistes de Santa Coloma (Xarxa jove d’agents preventius), per confirmar
  • L’assessora per a polítiques de discapacitat

Les funcions d’aquesta Comissió, segons el Reglament, no són les d’incidir en els continguts del PAM a participar, sinó les de vetllar per la transparència i el correcte funcionament del procés participatiu i gestionar, si s’escau, les al·legacions que puguin presentar les persones participants en el procés, tal i com figura en l’article 34.2.