Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

4 La Ciutat de Futur

  • Cooperar amb associacions comercials/empresarials i difondre potencial del municipi

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Recolzar les associacions representatives del sector pel desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat. El comerç fa ciutat. Impulsar el Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet (CCS Santa Coloma) com a instrument estratègic per articular una xarxa d’economia solidària a la nostra ciutat.Oferir suport tècnic i econòmic per afavorir la dinamització del teixit comercial colomenc. D'altra banda, cal encetar línies de suport a associacions com les dels mercats municipals i mercadals. L'Agrupació i projectes com la moneda local poden exercir de paraigues i cal aprofitar-ho des de l'administració local.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín, Pedro Luís Cano Moreno

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat

ACCIONS INCLOSES

Convenis de col·laboració amb les associacions de comerciants, coordinació mútua i seguiment del seu compliment i impacte objectiu sobre la millora del sector

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de convenis realitzats respecte del total de convenis previstos

OBSERVACIONS

-

La Campanya "Sóc de Santa Coloma, Compro a Santa Coloma" s'enfoca en termes de "màrqueting institucional" dirigit als principals agents del comerç i l'economia local així com als membres de la "moneda local digital" (entitats, treballadors públics, comerços, etc.)

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín, Pedro Luís Cano Moreno

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat

ACCIONS INCLOSES

1) CAMPANYA D’IMATGE “Sóc de Santa Coloma, Compro a Santa Coloma”, amb un eslògan complementari (si es considera) de la Grama, la nostra moneda local. 2) CAMPANYA D’INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ Foment de la moneda local i impuls de polítiques innovadores d’economia social i solidària. 3) PORTAL WEB Adaptació de www.grama.cat, com a eina base de difusió digital de l’actuació. 4) DIFUSIÓ Als principals mitjans de comunicació locals, en particular els municipals. 5) PUBLICITAT Als principals mitjans de comunicació locals.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'impactes d'imatge i comunicació respecte del total previstos

OBSERVACIONS

-

Posar en funcionament l'anomenada Finestra Única Empresarial (FUE) i el Pnt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) per donar una resposta més eficient a les necessitats d'informació i suport al teixit productiu local i per continuar i millorar el servei d'atenció i suport als principals interlocutors del comerç local, les associacions de comerciants i empresaris de la nostra ciutat (principalment l'Agrupació del Comerç i la Indústria). D'altra banda, l'objectiu d'aquesta acció és utilitzar la implantanció de la moneda local com a instrument per la creació d’un Circuit de Comerç Social a Santa Coloma de Gramenet, fomentant l’articulació d’una xarxa formada pel teixit associatiu de la ciutat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2019

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín, Pedro Luís Cano Moreno

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat

ACCIONS INCLOSES

1. Implementació de la finestra única empresarial. 2. Millora de la coordinació amb les entitats del sector. 3. Sinergies amb el projecte de la moneda local.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Per fases

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'atencions realitzades respecte del total previst. 1. Nombre d'atencions. 2 Nombre d'atencions finalitzades correctament. 3. Nombre d'actuacions coordinades amb les entitats del sector. 4. Nivell d'establiment de sinergies entre la FUE i el Servei d'Atenció a l'Usuari de la Moneda Local.

OBSERVACIONS

Pendent de valorar cost