Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

2 La Ciutat per Viure i Conviure

  • Consolidar la PL com a policia de proximitat

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

S'ampliarà la plantilla de policia local en cas que la normativa permeti ampliar el nombre d'efectius, que actualment no ho permet. Mentre no es pugui incrementar la plantilla tampoc es podrà equilibrar la proporció entre homes i dones.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Coordinació de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Roberto Jorge Sotos

GESTOR

Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

ACCIONS INCLOSES

Creació de noves places d'agent de policia local

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Per fases

ESTAT

-

INDICADORS

Número de fases o accions realitzades respecte del total previst

OBSERVACIONS

-

Visites regulars al teixit social. Adaptació de l'acció de la Policia Local a la demanda.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Coordinació de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Roberto Jorge Sotos

GESTOR

Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

ACCIONS INCLOSES

S'establiran reunions periòdiques amb el teixit social per conèixer les necessitats en quant a seguretat ciutadana i civisme.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019).

OBSERVACIONS

Reorganització de serveis

Atenció a zones prioritàries concorregudes i que per les seves característiques requereixen un millor control de la seguretat

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Coordinació de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Roberto Jorge Sotos

GESTOR

Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

ACCIONS INCLOSES

Pel que fa a les zones d'oci nocturn: controls d'alcoholèmia, de compliment de les Ordenances Municipals, de possessió de drogues. Pel que fa a zones comercials, mercats municipals i no sedentaris, vetllar pel compliment de la normativa, especialment pel que fa a la venda ambulant no autoritzada i als furts. Pel que fa a les places i els parcs, vetllar pel compliment de les ordenances municipals pel que fa al consum d'alcohol en via pública, soroll, tinença d'animals i ús apropiat del mobiliari urbà.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019).

OBSERVACIONS

Reorganització de serveis