Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Vetllar per la qualitat dels serveis públics de salut a la ciutat

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Establiment d'un protocol de seguiment de l'atenció sanitaria a la ciutat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de salut pública i atenció als consumidors OMIC

ACCIONS INCLOSES

Creació de la Comissió de Seguiment de Llistes d'Espera amb la Fundació Hospital de l'Esperit Sant i l'ICS. Realització d'informes de la situació de les llistes d'espera.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de reunions i documents realitzat respecte del total previst

OBSERVACIONS

-

Coordinacions amb la Generalitat per millorar l'atenció sanitària.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de salut pública i atenció als consumidors OMIC

ACCIONS INCLOSES

Suport a les iniciatives ciutadanes per la millora del servei.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de peticions/suports realitzats respecte del total previst

OBSERVACIONS

-

Demanar a la Generalitat de Catalunya que apliqui les millores necessàries als serveis d'atenció a la ciutadania per millorar l'atenció als ciutadans i a les ciutadanes de Santa Coloma.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de salut pública i atenció als consumidors OMIC

ACCIONS INCLOSES

Elaboració d'actes reivindicatius, manifestacions i peticions formals a les administracions.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019). Número d'actes reivindicatius realitzats. Número d'accions informatives per la població. Número peticions formals realitzades.

OBSERVACIONS

-