Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Lluitar contra els problemes derivats de la dificultat d'accés a un habitatge digne

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Demanar a les administracions competents que la llei d'habitatge i pobresa energètica es faci efectiva mitjançant accions reivindicatives.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Elaboració d'actes reivindicatius, manifestacions i peticions formals a les administracions.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'actes reivindicatius, accions informatives i peticions realitzades respecte del total previst

OBSERVACIONS

-

Creació d'una línia de prestacions i ajuts econòmics per a facilitar l'accés a l'habitatge de les famílies amb infants

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Fons de prestacions i ajuts econòmics. Elaboració d'un protocol de dotació d'allotjaments socials.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de prestacions i ajuts realitzats respecte del total previst

OBSERVACIONS

-

Constitució de la Taula municipal d'habitatge i pobresa energètica.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2016

FINALITZAT L'ANY

2016

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Constitució de la Taula. Establiment del seu funcionament per comissions. Elaboració pla de treball.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

-

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte de les previstes. Constitució de la Taula. Creació de diferents comissions dins la Taula (plenari, comissió de seguiment de la Llei i comissió de protocols i circuits).

OBSERVACIONS

-

L'Ajuntament disposa d’un protocol interdepartamental per a gestionar situacions derivades de la desocupació d'habitatges, com per exemple de les entitats financeres.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Seguiment periòdic dels habitatges desocupats.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019)

OBSERVACIONS

-