Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Reforçar l'escolarització millorant la planificació i l'oferta educativa

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Creació d'un espai de families que dinamitzi les AMPAs i la intervenció de les famílies en els processos educatius.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Creació d'un espai de reflexió i relacion de les AMPA's i les families: PROJECTE FILS

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei. A) Número de reunions realitzades amb les AMPA's. B) Oferta d'activitats formatives. C) Número de visites espai web. D) Propostes rebudes per les AMPA's i/o les families.

OBSERVACIONS

-

Revisió del mapa escolar per donar resposta als canvis demogràfics i a les necessitats educatives de la població.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Elaboració d'un diagnòstic sobre les necessitats educatives de la ciutat, contemplant totes les etapes educatives (Pendent de realitzar amb la Diputació de Barcelona.)

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'acccions realitzades respecte de les previstes. Elaboració diagnostic. Coordinacions amb el Departament d'Ensenyament.

OBSERVACIONS

-

Anàlisi de les dades d'escolarització per l'elaboració d'un mapa educatiu adaptat a la realitat de la ciutat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2018

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Gestió, manteniment i actualització de les dades. Anàlis estadistic i elaboració d'informes. Publicació i manteniment del web.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte del total d'accions previstes. A) Número d'informes elaborats. B) Número informes publicats. C) Creació de l'espai web (SI/NO). D) Actualització trimestral del web (data última actualització)

OBSERVACIONS

-

Accions informatives adreçades a les families per orientar-les en les noves etapes educatives.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Realització d'una campanya informativa per les families respecte a l'escolarització dels seus fills i filles.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte del total d'accions previstes. A) Número xerrades realitzades. B) Edició guia centres (si/no). C) Número d'atencions de l'OME durant el procés de preinscripció. D) Noves accions informatives

OBSERVACIONS

-