Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Garantir l'educació per avançar en la igualtat d'oportunitats

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Acció municipal per al sosteniment de la Xarxa Municipal d'Escoles Bressols Municipals

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Coordinacions tècniques amb les direccions i empreses de gestió de les escoles bressols. Difusió de l'oferta dels serveis que ofereix la xarxa. Planificació educativa de l'oferta escolar. Projectes educatius innovadors.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Accions realitzades respecte del total previstes: A) Adequar el servei a la demanda ciutadana (sol·licituds matriculació - infants matriculats). B) Oferir un servei de qualitat a les families (grau de satisfacció). C) Disposar dels recursos econòmics adequats del servei (finançament del servei)

OBSERVACIONS

-

Adequació del programa de reutilització de llibres de text a les realitats educatives dels centres

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Elaboració bases generals amb participació de les direccions de les escoles. Convocatòria per cursos. Seguiment de les justificacions econòmiques.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei.

OBSERVACIONS

-

Manteniment del programa de digitalització per als alumnes de 1ESO

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Elaboració bases generals amb participació de les direccions de les escoles. Convocatòria per cursos. Seguiment de les justificacions econòmiques.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei.

OBSERVACIONS

-

Aplicació d'una mesura d'equitat per l´educació per infants i joves de la ciutat que imparteixen els seus estudis en centres fora de la ciutat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2017

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

A) Anàlisi i diagnosi dels estudiants de Santa Coloma que imparteixen els seus estudis fora de la ciutat. B) Elaboració d'un estudi del cost econòmic de l'aplicació de la mesura. C) Redacció d'unes bases reguladores de l'ajut econòmic. D) Convocatòria pública dels ajuts. E) Avaluació de l'impacte dels ajuts econòmics.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

-

INDICADORS

Número d'acccions realitzades respecte de les previstes. A) Estudi realitzat. B) Aprovació de les bases reguladores i convocatòria. C) Número de beneficiaris dels ajuts.

OBSERVACIONS

-

Aplicació d'una mesura d'equitat per garantir l'accés als estudis universitaris dels joves i les joves de la ciutat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2018

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2018

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

A) Anàlisi i diagnosi dels estudiants universitaris de Santa Coloma. B) Elaboració d'un estudi del cost econòmic de l'aplicació de la mesura. C) Redacció d'unes bases reguladores de l'ajut econòmic. D) Convocatòria pública dels ajuts. E) Avaluació de l'impacte dels ajuts econòmics.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

-

INDICADORS

Número d'acccions realitzades respecte de les previstes. A) Estudi realitzat. B) Aprovació de les bases reguladores i convocatòria. C) Número de beneficiaris dels ajuts.

OBSERVACIONS

-

Disseny conjunt d'un programa educatiu per als centres d'alta complexitat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Acceptació addenda econòmica del Departament d'Ensenyament. Aprovació i seguiment de la programació del curs per la Comissió Operativa. Avaluació de les activitats realitzades

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei.

OBSERVACIONS

-