Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Aconseguir un manteniment adequat dels equipaments educatius

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Elaboració d'un diagnosi de l'estat dels edificis escolars per planificar les actuacions de pintura necessàries.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Elaboració d'un pla anual per actuacions de pintures a les escoles (exteriors-interiors) / Aplicació del pla durant les vacances d'estius.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte del total previst. A) Elaboració del pla d'actuació per cada any. B) Número d'actuacions realitzades. C) Despesa realitzada.

OBSERVACIONS

-

Demanar al Departament d'Ensenyament les actuacions necessàries per a la millora dels edificis escolars.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

A) Elaboració de documents de reclamació al Departament d'Ensenyament. B) Realització de reunions amb el Departament d'Ensenyament.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte del total previst. A) Informes realitzats (des del Servei de Manteniment): número documents registrats. B) Número de reunions realitzades amb Departament d'Ensenyament

OBSERVACIONS

-

Accions davant el Departament d'Ensenyament per a la finalització del mapa escolar establert: escola Santa Coloma i ampliació Serra de Marina

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Cessió del "Solar de les Aigües" per la construcció de l'escola Santa Coloma. Recerca d'un espai per la nova ubicació del SOC per l'ampliació de l'escola Serra de Marina.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte del total previst. A) Aprovació per Ple Municipal de la cessió del "Solar de les Aigües" B) Presentació de possibles locals per la nova ubicació del SOC

OBSERVACIONS

-