Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Garantir l'assistència universal als serveis essencials per a la infància i la joventut

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Ampliació del projecte Xela per atendre a joves amb autisme.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2017

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

-

INDICADORS

Número de places ofertades / Número de places potencials

OBSERVACIONS

Cada acció té un cost que pot variar cada any.

Es dinamitza i coordina la Taula de Salut mental i addiccions amb la participació dels agents al territori responsables de l'atenció a joves i adolescents. Es fa seguiment amb els proveïdors al territori

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Dinamització i coordinació de la Taula de Salut mental i addiccions. Implicació dels agents del territori a la Taula. Seguiment amb els proveïdors al territori

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte del total previst(=3 trobades l'any. Elaboració d'un informe anual)

OBSERVACIONS

es fa amb recursos propis del servei de salut pública

Demanar a les administracions competents que la llei d'habitatge i pobresa energètica es faci efectiva mitjançant accions reivindicatives.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Elaboració d'actes reivindicatius, manifestacions i peticions formals a les administracions.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'actes reivindicatius realitzats. Número d'accions informatives per la població. Número peticions formals realitzades.

OBSERVACIONS

-

Suport i ampliació als centres oberts de la ciutat d'atenció a la infància i adolescència per treballar per la millora en l'atenció socioeducativa a infants i adolescents i les seves famílies, especialment de les més vulnerables.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Signatura de convenis amb centres oberts. Ampliació dels serveis i del número de beneficiaris. Definició d'un model de centre obert per la nostra ciutat que doni resposta a les necessitats de les families.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019).

OBSERVACIONS

Respecte a l'ampliació de la xarxa de centres oberts restem a l'espera d'una nova regulació de la Generalitat de Catalunya que farà que els centres oberts esdevinguin "serveis d'intervenció socioeducativa".