Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Vetllar per garantir condicions dignes de vida per a les persones grans i/o dependents

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Manteniment dels serveis existents i recerca de nous serveis adaptats a la llar de persones o famílies que es troben amb dificultat per desenvolupar les activitats de la vida diària, per motius de salut, solitud, discapacitat o socials.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat en adults

ACCIONS INCLOSES

Catàleg de recursos d'oferta de suport personal i emocional. Serveis assistencials.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019). Número de serveis oferits. Ampliació de nous serveis (número). Adaptació dels existents (número serveis modificats).

OBSERVACIONS

Recursos propis

Oferir serveis a les persones amb dependència i adults vulnerables que els faciliti una millor qualitat de vida, autonòmia i amb més possibilitats de participar activament i implicar-se en benefici d'ells mateixos i de la societat en general.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat en adults

ACCIONS INCLOSES

Fons de prestacions socials i ajuts econòmics. Informació i intervenció individualitzada, familiar o comunitari. Gestió dels serveis d'ajut domiciliaris. Suport en l'adaptació dels habitatges de la persona amb dependència o vulnerable.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019).

OBSERVACIONS

-

Serveis de suport per evitar situacions de risc social o deteriorament de la persona, afavorint la inserció en el seu entorn habitual, utilitzant recursos existents i complementant la xarxa familiar.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat en adults

ACCIONS INCLOSES

Suport personal: Ajudes per a la higiene i cura personal. Serveis assistencials: Rehabilitació i suport social.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019). Cartera de serveis (número de serveis). Número de persones ateses.

OBSERVACIONS

Recursos propis

Implementació del projecte "Al costat de qui cuida" amb la voluntat d'incidir de manera positiva reforçant el paper del cuidador o cuidadora.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat en adults

ACCIONS INCLOSES

Implementació d'un Pla d'Atenció Integral. Avaluació de l'impacte en la persona cuidadora. Avaluació del grau d'adequació dels serveis de suport ofertats per l'Ajuntament. Assessorament referents a la llar per la millora de la persona amb dependència. Serveis de suport a la persona cuidadora.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

-

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte de les previstes. Pla d'Atenció Integral realitzat. Documents avaluatius realitzats. Serveis ofertats (número persones beneficiàries).

OBSERVACIONS

-

Oferta de diferents serveis i/o suports adreçats a les persones cuidadores que pretenen millorar les capacitats i coneixements de les seves tasques i empoderar-les.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat en adults

ACCIONS INCLOSES

Sessions formatives grupals. Assessorament individualitzat.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019). Número de sessions formatives realitzades. Número assessoraments realitzats.

OBSERVACIONS

Recursos propis i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.