Sistema d’actualització

El catàleg les cartes de serveis de l’Ajuntament serà aprovat i revisat en la seva totalitat pel Ple municipal cada tres anys. No obstant això, en els períodes entre una aprovació i la següent, els/les responsables podran introduir modificacions puntuals, sempre que es produeix  les següents circumstàncies:

  • Canvis normatius que afectin els serveis prestats i/o la configuració de les cartes.
  • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
  • Introducció de nous serveis i/o compromisos que responguin millor a les expectatives i necessitats ciutadanes.

A mesura que es vagin produint les modificacions puntuals es publicaran al web municipal per mantenir la informació actualitzada i, un cop l’any, es donarà compte al Ple municipal de la seva actualització.