Grau de compliment dels compromisos

L’any 2019 eren vigents 59 Cartes de Serveis amb un total de 345 compromisos.

Els compromisos complerts han estat un 82%, els incomplerts un 10% i els no avaluats un 8%. A l’informe tècnic figuren les dades de compliment dels compromisos de cada Carta, les causes dels incompliments i les accions de millora que s’implementaran per evitar futurs desajustos. 

L’annex 2 incorpora una fitxa per Carta amb els resultats obtinguts. Incorporem aquí un exemple.