Compliment per línies estratègiques de millora

Cadascun dels 345 compromisos de les Cartes correspon a una de les sis línies estratègiques de millora a les quals l’Ajuntament està donant prioritat. L’informe tècnic analitza el grau de compliment dels compromisos de cada línia.

La línia amb major nombre de compromisos l’any 2019 ha estat la Línia 1. Temps de prestació (29%). És també la línia que està present en més Cartes. La línia amb menor nombre de compromisos és la Línia 3. Qualitat dels serveis (10%).

La línia amb major nivell de compliment és la Línia 6. Valoració de les persones usuàries (96%), la qual cosa indica que es compleixen de manera òptima les expectatives de les persones usuàries.

La línia amb menor grau de compliment és la Línia 1. Temps de prestació (73%) que, a la vegada, és la línia amb més compromisos, la més prioritària. Això posa de manifest l’interès dels serveis per complir els terminis fitxats però, a la vegada, les dificultats existents. Caldrà revisar els recursos disponibles i donar prioritat a projectes com la simplificació dels processos i la tramitació electrònica.