Anàlisi comparativa dels anys de vegència de les Cartes

L’informe tècnic d’avaluació incorpora per primera vegada una anàlisi comparativa dels anys de vigència de les Cartes per conèixer el comportament dels compromisos i de les línies de millor de 2019 respecte els anys 2017 i 2018.

La comparativa anyal s’ha realitzat tenint en compte que els resultats de l’any 2017 tenen un valor estimatiu, entre altres raons, perquè aquell any només estaven vigents les 31 Cartes de la primera fase del Catàleg, un 56% del total. Amb tot, s’ha considerat oportú incloure els seus resultats per tenir una visió més complerta de la sèrie temporal. Consulteu a l’informe tècnic (apartat 8.8.2.) altres especificitats d’aquell any que poden condicionar la comparativa.

El nivell de compliment de 2019 respecte a 2018 ha baixat un 2%, l’incompliment es manté i els compromisos no avaluats han augmentat un 2% (l’estat d’alerta de la Còvid19 ha dificultat, en part, els treballs d’elaboració dels indicadors).

La importància atorgada a cada línia de millora es manté estable durant els anys 2018 i 2019.

Pel que fa als nivells de compliment de les línies de 2019 respecte l’any 2018 s’observa una tendència a la millora de les línies 3 i 6, i una disminució de les línies 1, 2, 4 i 5.