Presentació

logo Cartes de Servei

Les Cartes de Serveis són documents que incorporen el següent continguts:

  • La descripció dels serveis municipals i dels seus canals d’accés.
  • Els compromisos que l’Ajuntament adquireix davant la ciutadania per garantir la qualitat dels serveis que presta.

És important no confondre els compromisos de qualitat de les Cartes de Serveis amb les obligacions que estableixen les disposicions legals, i sobre les quals la ciutadania podrà exigir i exercir el dret de reclamació administrativa d’acord amb el procediment establert.

Els compromisos de les cartes estan relacionats amb una dimensió de millora continua de la prestació dels serveis, i per tant, aporten un plus de qualitat sobre allò que exigeixen les normes legals.

El Catàleg de Cartes de Serveis elaborat per l’Ajuntament es composa de 58 cartes, redactades segons les directrius de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En la seva elaboració han participat els tècnics i les tècniques responsables dels serveis municipals i l’equip de govern. Aquest treball conjunt  ha permès redefinir els serveis municipals i  incorporar més de 300 compromisos de qualitat.

 

Infografia