Transparència

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAMENT

L’empresa municipal Gramepark, SA està formada per tres òrgans: el Consell d'Administració, la Presidència i la Gerència.

El Consell d'Administració està constituït per representants dels grups municipals.

El funcionament ordinari de l’empresa es regeix per una estructura on estan presents el gerent i els responsables de departament.

Consell d'Administració

Presidència

Gerència

Departament de Serveis Corporatius

Departament d’Habitatge

Departament de Mobilitat

Departament Administratiu

Departament Tècnic

 

ORGANIGRAMA

Organigrama de Gramepark, SA

 

ESTATUTS I MEMÒRIES

Estatuts de Gramepark, SA

 

DADES GENERALS

Gramepark, SA es un empresa Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet constituïda l’any 1988 per a la creació i gestió d’aparcaments i habitatges públics, i altres serveis.

  • Dilluns i dijous de 8.30 a 15.00
  • Dimarts i dimecres de 8.30 a 18.00
  • Divendres de 8.30 a 14.00

 

Per via telefònica al número 93 392 47 45 o via fax al 93 391 67 77.

Per correu electrònic a l'adreça informacio@gramepark.cat

 

ECONOMIA I FINANCES

Comptes anuals de Gramepark

 

CONTRACTACIÓ

Perfil del contractant.

 

NORMATIVA I PROCEDIMENTS JURÍDICS

Llei 18/2007, 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Decret 75/2014, del Pla pel dret a l'habitatge.

Llei 14/2015, 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits.

Llei 19/2015, del 29 de juliol, d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya.

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i al cèdula d'habitabilitat.

Llei 4/2016, 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Ordenança municipal reguladora de la taxa per immobilització i retirada de vehicles a la via pública  i  tinença  en  el dipòsit  municipal.

Ordenança municipal reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en determinades zones de les vies públiques municipals.

Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals.