Perfil del contractant

NOTA

Amb l’entrada en vigor el dia 9 de març de 2018, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de  26 de febrer de 2014, la contractació de l’entitat es regirà per els següents criteris:


Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen per les instruccions internes de contractació. A aquests efectes, s’entén que els expedients de contractació s’han iniciat si s’ha publicat la convocatòria corresponent del procediment d’adjudicació del contracte. En els cas de procediments negociats sense publicitat, per determinar el moment d’iniciació s’ha de tenir en compte la data d’aprovació dels plecs.

 

Els expedients de contractació que s’iniciïn després de l’entrada en vigor  (9 de març 2018), es regiran per la Llei 9/2017. Per tant, les instruccions internes de contractació quedaran sense efecte.

 

 

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL GRAMEPARK, SA

 

El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), regula els procediments de contractació de les Administracions Públiques, ampliant l’àmbit d’aplicació als poders adjudicadors, que són totes les entitats que formen part del sector públic, i entre les que es troben els ens, corporacions i entitats amb personalitat jurídica pròpia, que hagin estat creats específicament per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, sempre que un o diversos subjectes pertanyents al sector públic financin majoritàriament la seva activitat, controlin la seva gestió, o nomenin a més de la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, adreça o vigilància, per tant, d’aplicació a L’Empresa Municipal GRAMEPARK, S.A.

A més, cal tenir en compte la Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió, i la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, ja que el termini fixat per dur a terme la transposició al dret intern mitjançant els instruments oportuns va finalitzar el passat 18 d'abril de 2016, sense que s'hagi produït la transposició per la legislació estatal. D'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les directives que no hagin estat transposades dins del termini corresponent són d'aplicació directa si les seves disposicions tenen un contingut incondicional i són prou clares i precises.

Mitjançant el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, la Generalitat de Catalunya ha establert mesures, en relació amb l’aplicació de determinades disposicions de les directives anteriors, segons el seu article 1.1., “l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret llei abasta els contractes del sector públic subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada que tramitin els poders adjudicadors de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i els ens locals de Catalunya i el seu sector públic.”

1. OBJECTE

El TRLCSP estableix als articles 189 a 191 les normes aplicables als Poders Adjudicadors que no tinguin el caràcter d’Administració Pública, i els obliga a aprovar unes instruccions internes en matèria de contractació pública, de compliment obligat, per regular els procediments de selecció de contractista i d’adjudicació dels contractes. Aquestes instruccions han d’ésser aprovades per l’òrgan competent, han de posar-se a disposició de tots els interessats i totes les interessades en participar en el procés de selecció i han de publicar-se en el perfil del contractant.

2. NORMES APLICABLES ALS CONTRACTES QUE SUBSCRIUEN ELS PODERS ADJUDICADORS

Les normes aplicables als contractes que subscriguin els poders adjudicadors i, per tant, aplicables a GRAMEPARK, S.A. dependran de l’import econòmic del contracte:

§  Els contractes subjectes a regulació harmonitzada, que són els contractes de quantia superior als llindars comunitaris, és a dir, contractes d’obres d’import igual o superior a  5.225.000 €, de subministraments d’import igual o superior a 209.000 € i de serveis d’import igual o superior a 209.000 €, tret els serveis exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2014/24/UE, i els contractes de serveis de l’annex XIV de la Directiva 2014/24/UE es consideraran subjectes a regulació harmonitzada quan tinguin un valor estimat igual o superior a 750.000 €, es regiran, per a la seva preparació, licitació i adjudicació, per la totalitat de les normes del TRLCSP.

 

§  Els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, és a dir contractes de quantia inferior als llindars indicats es regiran per les presents Instruccions Internes de Contractació i seran adjudicats d’acord amb els següents principis: publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

§  Els llindars econòmics assenyalats per determinar si un contracte està subjecte o no a regulació harmonitzada s’actualitzaran de forma automàtica sense necessitat de cap aprovació específica quan resultin modificats per una norma d’abast general.

3. RÉGIM JURÍDIC DELS CONTRACTES

Els contractes que subscrigui Gramepark són en tots els casos contractes privats i poden classificar-se en tres tipus de contractes: contracte d’obres, de serveis i de subministraments.

Es regiran:

 • Quant a la seva preparació i adjudicació, en defecte de norma específica, pel TRLCSP i les seves disposicions de desenvolupament, i supletòriament per les restants normes de dret administratiu o, si s'escau, les normes de Dret Privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant.
 • Quant als seus efectes i extinció es regiran sempre per les normes de Dret Privat.

4. TIPOLOGIA DELS CONTRACTES

L’activitat contractual es basa de forma majoritària en la celebració de contractes típics, que són:

§  CONTRACTES D’OBRES: Els que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució dels treballs enumerats en l’annex II de la Directiva 2014/24/UE o la realització per qualsevol mitja d’ una obra que respongui a las necessitats especificades per l’ entitat del sector públic contractant. Per tant, són contractes d’obra (sense caràcter limitatiu): Construccions noves,  Obres de restauració i reparacions corrents,  Construcció de teulades i cobertes i impermeabilització d’edificis i balcons,  Muntatge de bastides, Obres de cimentació, Instal·lacions d’edificis i obres com les elèctriques, antenes, contra incendis, alarmes, ascensors, aïllament tèrmic i/o acústic, fontaneria, gas, calefacció i aire condicionat, il·luminació i senyalització, Revocs i revestiments, treballs de fusteria, de pintura i vidres, Arrendament d’equips de demolició o construcció amb operari, entre d’altres.

§  CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT: Els que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer o l’arrendament de béns mobles o productes. Són contractes de subministrament (sense caràcter limitatiu):

-       Els acords marc per a l’entrega d’una pluralitat de béns de forma successiva i per un preu unitari d’acord amb les necessitats de Gramepark.

-       Els que tinguin per objecte l’adquisició i l’arrendament d’equips i sistemes de telecomunicacions o pel tractament de la informació, els seus dispositius i programes i la cessió del dret d’ús de programes.

-       Els de fabricació d’objectes amb característiques peculiars fixades prèviament per Gramepark.

 

§  CONTRACTE DE SERVEIS: Els que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent del d’una obra o un subministrament. Són contractes de serveis: (sense caràcter limitatiu): Manteniment i reparació, Transports i missatgeria, Serveis de telecomunicacions i serveis d’informàtica, Serveis financers, assegurances i bancaris, Serveis d’estudis i enquestes i serveis de publicitat, Serveis de consultoria,  Serveis d’arquitectura i enginyeria, Neteja d’edificis, Serveis editorials i d’impremta, Hosteleria i restaurant, Serveis jurídics, Serveis d’investigació i seguretat, Serveis d’educació i formació professional, Serveis socials i de salut i serveis d’oci, culturals i esportius, entre d’altres.

 

 5. JURISDICCIÓ

§  La jurisdicció competent pels contractes subjectes a regulació harmonitzada que subscrigui Gramepark serà: 

-       La jurisdicció contenciós administrativa en relació als assumptes relatius a la preparació i adjudicació d’aquests contractes.

-       La jurisdicció civil en relació als assumptes relatius als efectes, compliment i extinció d’aquests contractes.

§  La jurisdicció competent pels contractes no subjectes a regulació harmonitzada que subscrigui Gramepark serà la jurisdicció civil en relació als assumptes relatius a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i l’extinció d’aquests contractes.

6. PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ

D’acord amb les previsions de l’article 191 del TRLCSP que obliga als poders adjudicadors a garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació en l’adjudicació dels contractes, i de conformitat amb el Decret llei 3/2016 que suprimeix el procediment negociat per raó de la quantia, Gramepark contempla, en aquestes instruccions reguladores de la seva activitat contractual, quatre procediments d’adjudicació, inspirats en les normes del TRLCSP, diferenciats pels llindars comunitaris i el valor estimat dels contractes i la tipologia de contracte i  tal com expressa el quadre següent:

Contractes procediment simplificat:

§  Obres: Fins a 50.000€

§  Serveis i Subministraments: Fins a 50.000€ 

Contractes subjectes a procediments negociats amb publicitat en el perfil del contractant:

En els supòsits previstos pel TRLCSP i pel Decret Llei 3/2016

Contractes subjectes a procediment obert:

§  Obres: A partir de 50.001€  fins a 5.225.000 €

§  Serveis i Subministraments: A partir de 50.001€ fins a 209.000 € 

Contracte Harmonitzat:

§  Obres: valor superior a  5.225.000 €

§  Serveis, tret aquells exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2014/24/UE, i Subministraments: valor superior a 209.000 €

§  Serveis de l’annex XIV de la Directiva 2014/24/UE: A partir de 750.000 €.

Aquests imports no inclouen l’IVA d’acord amb l’article 88.1 del TRLCSP

7. CONTRACTES AMB PROCEDIMENT SIMPLIFICAT

Són els contractes de quantia inferior a 50.000 € que s’adjudiquen directament a un empresari o empresària amb capacitat d’obrar i amb la habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.

També seran objecte d’adjudicació directa, prèvia justificació documental i motivada a l’expedient, els contractes que malgrat que superin els imports indicats:

§  Per raons tècniques o artístiques o per la protecció de drets d’exclusiva, només puguin ser encarregats a un empresari o empresària determinat.

§  La contractació d’obres o serveis complementaris/àries que no figurin en el projecte o contracte inicial però que sigui necessari les realitzi el o la contractista per tal de no causar perjudicis a Gramepark, pels preus que regeixen el contracte inicial sempre que no superi el 50% del preu primitiu.

§  Quan es tracti de lliuraments complementaris com a reposició de béns d’ús corrent o com a ampliació si el canvi de proveïdor o proveïdora obligués a adquirir productes amb característiques diferents.

Necessitat de subscripció de contracte privat per absència de prerrogatives exorbitants

Els contractes menors que adjudica una Administració Pública han de comptar, en l’expedient corresponent, únicament amb dos documents: el document d’aprovació de la despesa i la factura corresponent. Per tant, no es necessària la signatura d’un contracte que reculli els drets i les obligacions de les parts perquè l’article 210 del TRLCSP atorga a l’Administració prerrogatives exorbitants, és a dir, potestats unilaterals de decisió executiva en relació a la interpretació dels contractes, a la resolució dels dubtes que el compliment del contracte plantegi, a la modificació del contracte i a la resolució del mateix i els seus efectes derivats. Això col·loca a l’Administració en una posició de superioritat jurídica que fa innecessari la subscripció d’un contracte.

Aquesta situació de privilegi no es dóna, evidentment, quan es tracta d’un contracte privat entre un poder adjudicador com és Gramepark i un o una contractista, per la qual cosa resulta necessària la subscripció d’un contracte que reguli els drets i les obligacions de les parts en matèries especialment sensibles com la prevenció de riscos laborals, la confidencialitat, la protecció de les dades de caràcter personal, la propietat intel·lectual i industrial i altres assumptes sense caràcter limitatiu. 

Per aquest motiu, els contractes d’import unitari superior a 18.000 €, necessitaran la subscripció de contracte que reguli la relació jurídica entre les parts. No és obligatòria la subscripció de contracte per import inferior a aquestes quanties, on únicament serà necessari el document d’aprovació de la despesa i la factura corresponent.

Tramitació

Quan resulti convenient la signatura de contracte, és a dir, en aquells contractes d’import superior a 18.000 euros, es procedirà de la manera següent:

 • Gramepark sol·licitarà un mínim de tres ofertes, i en els contractes d’ obres, s’haurà d’afegir, el pressupost de les obres, sens perjudici que hagi d’existir el corresponent projecte quan normes específiques així ho requereixin. Igualment, s’haurà de sol·licitar l’informe de supervisió a què es refereix l’article 125 del TRLCSP quan el treball afecti l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
 • Gramepark tramitarà internament una fitxa de contractació on constaran de forma motivada:

-       La naturalesa i l’extensió de les necessitats a cobrir.

-       La idoneïtat de l’objecte del contracte i el seu contingut.

-       L’informe d’avaluació de les ofertes presentades i la conformitat amb la proposició (pressupost o oferta) del o la contractista des dels punts de vista tècnic i econòmic.

 • Per la seva part, el o la contractista haurà d’acreditar:

-       La seva capacitat d’obrar mitjançant escriptura o document de constitució, els estatuts o acte fundacional degudament inscrits en el Registre Públic corresponent.

-       La titulació o habilitació professional, en el seu cas.

-       Estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i socials.

 • Una vegada complert i acreditat el que s’ha indicat, es procedirà a la signatura del contracte privat entre les parts, d’acord amb el principi de llibertat de pactes, sempre que aquests no siguin contraris al interès públic, a l’ordenament jurídic i als principis de la bona administració. No obstant això, tots els contractes tindran el contingut mínim següent:

-        Identificació de les parts i acreditació de la capacitat dels signants

-        Definició de l’objecte del contracte

-        Referència a la legislació aplicable

-        Referència jerarquitzada als documents que integren el contracte

-        Preu i condicions de pagament

-        Condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions

-        Durada i pròrroga, en el seu cas, del contracte

-        Causes de resolució i les seves conseqüències

-       La imposició de penalitzacions, si s’escau

-        Confidencialitat: extensió objectiva i temporal

8. PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT

És el procediment a tramitar per a l’adjudicació dels contractes d’obres i dels contractes de serveis i subministraments amb un valor superior a 50.000€, sempre que, prèvia justificació documental i motivada a l’expedient, hi concorri algun dels supòsits següents:

 • Quan les ofertes econòmiques presentades en un procediment de concurrència obert no siguin admeses o no hagi estat presentada cap proposició, sempre que no es modifiquin de forma substancial les condicions inicials del contracte.
 • En casos d’urgència degudament justificats.
 • Quan l’objecte del contracte siguin prestacions de caràcter intel·lectual o serveis financers i no sigui possible adjudicar-lo per procediment obert.

El contracte serà adjudicat al/la licitador/a que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa escollit de forma justificada desprès de sol·licitar un mínim de tres propostes.

Tramitació

 • Gramepark tramitarà internament una fitxa de contractació on constarà:

-       La naturalesa i l’extensió de les necessitats a cobrir.

-       La idoneïtat de l’objecte del contracte i el seu contingut.

-       El plec de condicions tècniques amb els requeriments tècnics, organitzatius i econòmics necessaris per a una correcta execució del contracte.

-       L’acreditació de l’existència de crèdit.

 • Aprovació dels Plecs: De clàusules administratives i tècniques per el/la Gerent i/o el/la Conseller/a Delegat/da, previ informe favorable del Servei Jurídic de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb anterioritat a la licitació. Els Plecs, que seran en tot cas part del contracte, contindran els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts especificant el règim jurídic aplicable als efectes, compliment i extinció, les modalitats de recepció d’ofertes, els criteris d’adjudicació, les garanties i la informació, en el seu cas, de les condicions de subrogació.
 • Publicitat de la licitació: En virtut de l’article 191 c) del TRLCSP, Gramepark complirà amb les exigències de publicitat mitjançant publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant (web de Gramepark), des d’on els licitadors i les licitadores tindran accés als Plecs Reguladors. De forma complementària, Gramepark podrà decidir la publicació addicional en diari/s oficial/s o en diari/s d’informació general.
 • Invitacions: Gramepark invitarà a presentar oferta a un mínim de tres empresaris o empresàries escollits/des prèviament i capacitats per a executar el contracte. La carta d’invitació indicarà la data i el lloc per a presentar les ofertes i serà acompanyada dels Plecs Reguladors.
 • Presentació de sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procediment serà fixat per Gramepark atenent al temps raonable que necessitin els licitadors i licitadores per a preparar-les. La presentació de la sol·licitud implica de forma automàtica l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat dels Plecs. Les proposicions hauran de contenir, com a mínim, una declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per contractar, i que serien les següents:

-       Les que acreditin la personalitat i representació de l’empresari o empresària.

-       Les que acreditin la solvència econòmica i tècnica.

-       Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar.

-       Les que acreditin el compliment de les obligacions fiscals i socials.

La inscripció en el Registre de Licitadors exonera de la presentació de la major part d’aquesta documentació sempre que a la proposició hi hagi una declaració relativa a la vigència de les dades.

Gramepark podrà demanar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, l’aportació de la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte.

 • Mesa de Contractació: Es constituirà per a portar a terme quatre actuacions en els casos en els que el preu no sigui l’únic criteri d’adjudicació:

-       Mesa 1: Anàlisi de la documentació administrativa i jurídica presentada pels licitadors.

-       Mesa 2: Obertura del sobre 2A relatiu a l’acreditació dels criteris d’adjudicació que no poden ser aplicats de forma automàtica sinó que depenen d’un judici de valor.

-       Mesa 3: Valoració de les puntuacions obtingudes pels licitadors i licitadores en relació al sobre 2A referent als criteris d’adjudicació que no poden ser aplicats de forma automàtica sinó que depenen d’un judici de valor d’acord amb l’informe tècnic valoratiu. Lectura de les puntuacions obtingudes pels licitadors i licitadores en relació als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, obertura del sobre 2B referent als criteris d’adjudicació que poden ser aplicats de forma automàtica

-       Mesa 4:Classificació de les ofertes per ordre decreixent i proposta d’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

En els casos en els que el preu sigui l’únic criteri d’adjudicació es constituirà la Mesa 1 en els termes indicats, la Mesa 2 per a l’obertura de les ofertes econòmiques i la Mesa 3 per a la valoració de l’informe tècnic acreditatiu del compliment per les ofertes de les previsions dels Plecs Reguladors i la proposta d’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

Estarà integrada com a President/a pel Gerent de Gramepark, que podrà delegar les seves funcions i per quatre persones més que actuaran com a vocals. Actuarà com a Secretari de la Mesa un lletrat/da dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet o persona en qui delegui, que haurà de ser llicenciat/da en Dret.

La Mesa es considerarà vàlidament constituïda quan estigui integrada per un mínim de quatre dels seus membres sempre que hi estiguin presents el/la President/a i el/la Secretari/a.

 • Criteris d’adjudicació: El contracte haurà d’adjudicar-se al licitador o licitadora que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa. Per a determinar això s’utilitzarà habitualment el criteri del preu més baix però es podran utilitzar més criteris com la qualitat, el termini d’execució, les característiques mediambientals o socials, el valor tècnic, les característiques estètiques o funcionals, el manteniment, etc. Aquests criteris hauran de ser valorats i ponderats en un informe tècnic que s’elevarà a la Mesa de Contractació 3.  La Mesa de Contractació elaborarà un informe motivat proposant l’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa en funció dels criteris esmentats.  Aquest informe s’adreçarà a l’òrgan de contractació competent per a resoldre l’adjudicació.

 El termini màxim per a l’adjudicació serà de 20 dies naturals si el preu es l’únic criteri i de 30 dies naturals si hi intervenen altres criteris. Aquests terminis podran ser ampliats en 30 dies naturals en cas que hi concorrin circumstàncies o fets que així ho aconsellin.

No es podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi una oferta que resulti admissible en aplicació dels criteris d’adjudicació.

 • Notificació de l’adjudicació: Serà notificada a tots els licitadors i licitadores, els motius del refús de la seva proposta i les característiques de la proposició de l’adjudicatari.
 • Formalització del contracte: En contracte privat acompanyat dels Plecs Reguladors que formaran part integrant i inseparable del mateix. I amb publicitat de la formalització del contracte: en el perfil del o la contractant.

9. PROCEDIMENT OBERT

És el procediment a tramitar per a l’adjudicació dels contractes d’obres amb un valor fins a 5.225.000 €, dels contractes de serveis no exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2014/24/UE, amb un valor fins a 209.000 €, dels contractes de serveis inclosos a l’annex XIV de la Directiva 2014/24/UE fins a 750.000 €, i dels contractes de subministraments amb un valor fins a 209.000 €. Tots els empresaris o empresàries interessats/des podran presentar la seva proposició i el contracte serà adjudicat al/la licitador/a que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa escollit de forma justificada desprès de la tramitació del procediment.

Tramitació

§  Gramepark tramitarà internament una fitxa de contractació on constaran de forma motivada:

-       La naturalesa i l’extensió de les necessitats a cobrir.

-       La idoneïtat de l’objecte del contracte i el seu contingut.

-       El plec de condicions tècniques amb els requeriments tècnics, organitzatius i econòmics per a una correcta execució del contracte i els criteris de valoració de les ofertes.

-       L’acreditació de l’existència de crèdit.

§  Aprovació dels Plecs de clàusules administratives i tècniques per l’Òrgan de Contractació, previ informe favorable del Servei Jurídic de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb anterioritat a la licitació. Els Plecs contindran els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts, el règim jurídic aplicable als efectes, compliment i extinció, el règim de variants, les normes de publicitat, les modalitats de recepció d’ofertes, els criteris d’adjudicació, les garanties i la informació, en el seu cas, de les condicions de subrogació. Els Plecs Reguladors són, en tot cas, part integrant i inseparable del contracte.

§  Publicitat de la licitació: en virtut de l’article 191 c) del TRLCSP, Gramepark complirà amb les exigències de publicitat mitjançant publicació de l’anunci de licitació en el perfil del o la contractant (web de Gramepark), des d’on els licitadors i les licitadores tindran accés als Plecs Reguladors. De forma complementària, Gramepark podrà decidir la publicació addicional en diari/s oficial/s o en diari/s d’informació general.

§  Licitació: El termini de presentació de licitacions serà fixat per Gramepark atenent al temps raonable que necessitin els licitadors o les licitadores per a preparar les ofertes i no podrà ser inferior a 15 dies naturals, excepte en els casos excepcionals, degudament justificats, en els que sigui convenient la reducció d’aquest termini.

La presentació de la proposició implica de forma automàtica l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat dels Plecs de condicions.

Les proposicions hauran de contenir els següents documents:

-       Els que acreditin la personalitat i representació de l’empresari o empresària.

-       Els que acreditin la solvència econòmica i tècnica. En aquest sentit, Gramepark podrà exigir classificació empresarial pels contractes d’obres d’import igual o superior a 500.000 €. En el cas dels serveis d’import igual o superior a 200.000 €, únicament de manera optativa per al licitador.

-       Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar.

-       Els/les que acreditin el compliment de les obligacions fiscals i socials.

-    Altres documents previstos en el plec.

Així mateix, quan el plec de condicions administratives particulars ho reculli expressament, es podran substituir els documents mencionats per una declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per contractar. En aquest supòsit, Gramepark podrà demanar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, l’aportació de la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte.

La inscripció en el Registre de Licitadors exonera de la presentació de la major part d’aquesta documentació sempre que a la proposició hi hagi una declaració relativa a la vigència de les dades.

§  Mesa de Contractació: Es constituirà per a portar a terme quatre actuacions en els casos en els que el preu no sigui l’únic criteri d’adjudicació:

-       Mesa 1: Anàlisi de la documentació administrativa i jurídica presentada pels licitadors i les licitadores.

-       Mesa 2: Obertura del sobre 2A relatiu a l’acreditació dels criteris d’adjudicació que no poden ser aplicats de forma automàtica sinó que depenen d’un judici de valor.

-       Mesa 3: Valoració de les puntuacions obtingudes pels licitadors i les licitadores en relació al sobre 2A referent als criteris d’adjudicació que no poden ser aplicats de forma automàtica sinó que depenen d’un judici de valor d’acord amb l’informe tècnic valoratiu. Lectura de les puntuacions obtingudes pels licitadors i les licitadores en relació als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, obertura del sobre 2B referent als criteris d’adjudicació que poden ser aplicats de forma automàtica.

-       Mesa 4: Classificació de les ofertes per ordre decreixent i proposta d’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

En els casos en els que el preu sigui l’únic criteri d’adjudicació es constituirà la Mesa 1 en els termes indicats, la Mesa 2 per a l’obertura de les ofertes econòmiques i la Mesa 3 per a la valoració de l’informe tècnic acreditatiu del compliment per les ofertes de les previsions dels Plecs Reguladors i la proposta d’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

La Mesa de Contractació serà la Mesa de contractació permanent de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

La Mesa es considerarà vàlidament constituïda quan estigui integrada per un mínim de quatre dels seus membres sempre que hi estiguin presents el/la President/a i el/la Secretari/a.

§  Selecció de l’adjudicatari: El contracte haurà d’adjudicar-se al licitador o licitadora que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa. Per a determinar això s’utilitzarà habitualment el criteri del preu més baix però es podran utilitzar més criteris com la qualitat, el termini d’execució, les característiques mediambientals o socials, el valor tècnic, les característiques estètiques o funcionals, el manteniment, etc. Aquests criteris hauran de ser valorats i ponderats en un informe tècnic que s’elevarà a la Mesa de Contractació 3.  La Mesa de Contractació elaborarà un informe motivat proposant l’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa en funció dels criteris esmentats.  Aquest informe s’adreçarà a l’òrgan de contractació competent per a resoldre l’adjudicació.

§  Adjudicació del contracte: L’adjudicació correspon a l’òrgan de contractació establert als Estatuts o normes de creació i apoderament de la societat, que haurà de ser motivada. El termini màxim per a l’adjudicació serà de 20 dies naturals si el preu es l’únic criteri i de 30 dies naturals si hi intervenen altres criteris. Aquests terminis podran ser ampliats en 30 dies naturals en cas que hi concorrin  circumstàncies o fets que així ho aconsellin. No es podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi una oferta que resulti admissible en aplicació dels criteris d’adjudicació.

§  Notificació de l’adjudicació: Serà notificada a tots els licitadors i les licitadores,  els motius del refús de la seva proposta i les característiques de la proposició de l’adjudicatari.

Gramepark podrà exigir la constitució d’una garantia definitiva del 5% de l’import adjudicat, d’acord amb les circumstàncies i característiques del contracte.

§  Publicitat de l’adjudicació: En el perfil del contractant de la informació relativa a l’adjudicació. De forma complementària, Gramepark podrà decidir la publicació addicional en diari/s oficial/s o en diari/s d’informació general.

§  Formalització del contracte: En contracte privat acompanyat dels Plecs Reguladors que formaran part integrant i inseparable del mateix. I amb publicitat de la formalització del contracte: en el perfil del o la contractant.

10. CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA

És el procediment a tramitar per a l’adjudicació dels contractes d’obres amb un valor superior a 5.225.000 € i per a l’adjudicació dels contractes de serveis no exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2014/24/UE, amb un valor superior a 209.000 €, dels contractes de serveis inclosos a l’annex XIV de la Directiva 2014/24/UE amb un valor superior a 750.000 €, i dels contractes de subministraments amb un valor superior a  209.000 €. Tots els empresaris o empresàries interessats/des podran presentar la seva proposició i el contracte serà adjudicat al licitador o licitadora que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa escollit de forma justificada desprès de la tramitació del procediment.

Normativa reguladora

En virtut de l’article 190 del TRLCSP, seran adjudicats segons les normes del TRLCSP que regeixen pels contractes adjudicats per Administracions Públiques amb les úniques excepcions de:

-       Els articles relatius al comitè d’experts per a la valoració dels criteris subjectius, els criteris per a determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes, la formalització dels contractes, l’examen de les proposicions i la proposta d’adjudicació.

-       No serà necessària la publicació en el BOE si s’ha publicat en el DOUE i la plataforma de contractació que correspongui.

Tramitació

§  Gramepark tramitarà internament una fitxa de contractació on constaran de forma motivada:

-       La naturalesa i l’extensió de les necessitats a cobrir.

-       La idoneïtat de l’objecte del contracte i el seu contingut.

-       El plec de condicions tècniques amb els requeriments tècnics, organitzatius i econòmics necessaris per a una correcta execució del contracte i els criteris per a la valoració de les proposicions.

-       L’acreditació de l’existència de crèdit.

§  Aprovació dels Plecs: De clàusules administratives i tècniques per l’Òrgan de Contractació, previ informe favorable del Servei Jurídic de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb anterioritat a la licitació. Els Plecs contindran els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts, el règim jurídic aplicable als efectes, compliment i extinció, el règim de variants, les normes de publicitat, les modalitats de recepció d’ofertes, els criteris d’adjudicació, les garanties i la informació, en el seu cas, de les condicions de subrogació.

Els Plecs hauran de respectar els articles 117 a 120 del TRLCSP relatius a l’establiment de les prescripcions tècniques, condicions especials d’execució de tipus mediambiental o de tipus social, informació sobre les obligacions relatives a fiscalitat, protecció del medi ambient, ocupació, condicions laborals i prevenció de riscos laborals i informació sobre les condicions de subrogació.

Els Plecs Reguladors són, en tot cas, part integrant i inseparable del contracte.

§  Publicitat de la licitació: En el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). El termini de presentació de proposicions serà de 52 dies des de l’enviament de l’anunci a la Comissió Europea, de 47 dies si es dona accés als Plecs per mitjans electrònics, de 36 dies si existeix anunci previ i de 22 dies si existeix anunci previ i es tracta d’un cas excepcional degudament justificat. Aquests terminis podran ser reduïts en set dies quan els anuncis es preparin i enviïn per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. La publicació en el BOE haurà de fer-se amb una antelació mínima de 15 dies i en cas de contractes d’obres de 26 dies en relació a la data límit per a la presentació de proposicions. No serà necessària la publicació en el BOE si s’ha publicat en el DOUE i la plataforma de contractació que correspongui.

§  Licitació: La presentació de la proposició implica de forma automàtica l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat dels Plecs de condicions. Les proposicions seran secretes i cada empresari o empresària només podrà presentar una, excepte en els casos d’admissió de variants.

Les proposicions hauran de contenir els següents documents:

-       Els que acreditin la personalitat i representació de l’empresari o empresària.

-       Els que acreditin la solvència econòmica i tècnica. En aquest sentit, la classificació empresarial serà obligatòria per a contractes d’obres d’import igual o superior a 500.000 €. En el cas dels serveis d’import igual o superior a 200.000 €, excepte serveis financers, d’investigació i desenvolupament, serveis jurídics i serveis d’oci, culturals i esportius únicament de manera optativa per al licitador.

-       Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar que inclou la manifestació relativa al compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

-       Altres documents previstos en el plec.

La inscripció en el Registre de Licitadors exonera de la presentació de la major part d’aquesta documentació sempre que a la proposició hi hagi una declaració relativa a la vigència de les dades.

Admissió de variants: Els plecs podran preveure que es prengui en consideració les variants o millores presentades sempre que s’indiqui sobre quins elements i en quines condicions operaran aquestes variants.

§  Mesa de Contractació: Es constituirà per a portar a terme quatre actuacions en els casos en els que el preu no sigui l’únic criteri d’adjudicació:

-       Mesa 1: Anàlisi de la documentació administrativa i jurídica presentada pels licitadors i les licitadores.

-       Mesa 2: Obertura del sobre 2A relatiu a l’acreditació dels criteris d’adjudicació que no poden ser aplicats de forma automàtica sinó que depenen d’un judici de valor.

-       Mesa 3: Valoració de les puntuacions obtingudes pels licitadors i les licitadores en relació al sobre 2ª referent als criteris d’adjudicació que no poden ser aplicats de forma automàtica sinó que depenen d’un judici de valor d’acord amb l’informe tècnic valoratiu. Lectura de les puntuacions obtingudes pels licitadors i les licitadores en relació als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, obertura del sobre 2B referent als criteris d’adjudicació que poden ser aplicats de forma automàtica.

-       Mesa 4:Classificació de les ofertes per ordre decreixent i proposta de resolució del procediment del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

En els casos en els que el preu sigui l’únic criteri d’adjudicació es constituirà la Mesa 1 en els termes indicats, la Mesa 2 per a l’obertura de les ofertes econòmiques i la Mesa 3 per a la valoració de l’informe tècnic acreditatiu del compliment per les ofertes de les previsions dels Plecs Reguladors i la proposta de resolució del procediment del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

La Mesa de Contractació serà la Mesa de contractació permanent de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

La Mesa es considerarà vàlidament constituïda quan estigui integrada per un mínim de quatre dels seus membres sempre que hi estiguin presents el/la President/a i el/la Secretari/a.

§  Selecció de l’adjudicatari: El contracte haurà d’adjudicar-se al licitador o licitadora que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa. Per a determinar això s’utilitzarà habitualment el criteri del preu més baix però es podran utilitzar més criteris com la qualitat, el termini d’execució, les característiques mediambientals o socials, el valor tècnic, les característiques estètiques o funcionals, el manteniment, etc. Aquests criteris hauran de ser valorats i ponderats en un informe tècnic que s’elevarà a la Mesa de Contractació 3.

S’utilitzarà més d’un criteri en casos com:

-       Quan els projectes o els pressupostos no hagin pogut ser establerts per Gramepark i els hagin de presentar els licitadors i les licitadores.

-       Quan les prestacions siguin susceptibles de ser millorades per altres solucions tècniques, variants o reduccions del termini d’execució.

-       Quan per a l’execució faciliti Gramepark materials o mitjans auxiliars.

-       Quan sigui necessària la utilització de tecnologia avançada o quan l’execució sigui molt complexa.

-       Contractes de subministraments i serveis excepte quan les prestacions estiguin perfectament definides i no sigui possible modificar terminis de lliurament o altres aspectes del contracte.

La Mesa de Contractació elaborarà un informe motivat proposant l’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa en funció dels criteris esmentats.  Aquest informe s’adreçarà a l’òrgan de contractació competent per a resoldre l’adjudicació.

§  Adjudicació del contracte: El/la Gerent i/o el/la Conseller/a Delegat/da de Gramepark classificarà en ordre decreixent les proposicions presentades, requerint al licitador o licitadora que ?hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent aquell en el qual hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i la garantia definitiva del contracte.  De no complimentar-se el requeriment esmentat en el termini indicat (10 dies hàbils), s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint el/la Gerent i/o el/la President/a a requerir la documentació al licitador següent, per l’ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes.

L’adjudicació del contracte correspon a l’òrgan de contractació establert als Estatuts o normes de creació i apoderament de la societat.

§  Notificació de l’adjudicació: Serà notificada a tots els licitadors i les licitadores els motius del refús de la seva proposta i les característiques de la proposició de l’adjudicatari/a.

§  Recurs especial en matèria de contractació: És un recurs previ al contenciós administratiu que podrà interposar-se contra actes d’adjudicació  i plecs d’aquests contractes subjectes a regulació harmonitzada en el termini de 15 dies hàbils des de la notificació o publicació.

§  Publicitat de l’adjudicació: En el DOUE i el BOE en un termini màxim de 48 des de la data d’adjudicació. No serà necessària la publicació en el BOE si s’ha publicat en el DOUE i la plataforma de contractació que correspongui.

§  Formalització del contracte: En contracte privat acompanyat dels Plecs Reguladors que formaran part integrant i inseparable del mateix. I amb publicitat de la formalització del contracte en el perfil del o la contractant.

11. ALTRES INSTRUCCIONS RELLEVANTS PER A LA CONTRACTACIÓ

§  Aplicació dels principis: Per a l’aplicació dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació previstos a l’article 191 a) del TRLCSP, s’ha tingut en compte, en l’elaboració d’aquestes Instruccions, la Comunicació Interpretativa de la Comissió 2006/C 179/02 sobre el Dret Comunitari aplicable a l’adjudicació de contractes no coberts per les Directives Comunitàries.

§  Perfil del contractant: Els poders adjudicadors, d’acord amb l’article 53 del TRLCSP, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació, difondran, a través d’Internet, el seu perfil de contractant. La forma d’accés s’indicarà en la pàgina web institucional i en els plecs i anuncis de licitació.

El perfil ha d’incloure informacions com:

-       Les Instruccions Reguladores de l’activitat contractual de Gramepark

-       Licitacions obertes o en curs

-       La documentació, com Plecs, relativa a les mateixes

-       Els contractes adjudicats

-       Qualsevol altra informació que es consideri d’utilitat en matèria de contractació com pot ser un apartat que reculli les interpretacions en matèria de contractació realitzades a partir de les consultes plantejades.

El sistema informàtic que suporti el perfil ha de poder acreditar el moment d’inici de la difusió pública de la informació.

§  Criteris de valoració de les ofertes: Hauran d’estar directament vinculats a l’objecte del contracte i no a les característiques de les empreses.

§  Responsable del contracte: Gramepark podrà designar un/a responsable del contracte, amb les funcions de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta realització de les prestacions. En els contractes d’obres la figura del responsable del contracte conviurà amb la del Director Facultatiu.

§  Lots: En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s’haurà d’incloure a l’expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.

En el cas de contractació per lots, si el valor acumulat dels lots és igual o superior als llindars comunitaris, s’aplicaran les normes de la contractació harmonitzada a tots els lots, poden ser exceptuats els lots de valor inferior a 1.000.000 € en obres i 80.000 € en serveis i subministraments sempre que el valor acumulat dels lots exceptuats no superi el 20% del total de la suma dels lots.

§  Pròrrogues dels contractes: Podrà preveure’s pròrroga del termini del contracte sempre que:

-       Les característiques del contracte no siguin alterades

-       La concurrència, en el seu cas, hagi tingut en compte la durada total del contracte

-       Sigui decidida per Gramepark i obligatòria pel o la contractista.

§  Plecs de clàusules administratives: Poden establir-se condicions especials d’execució de tipus mediambiental o de tipus social per tal de promoure l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral, d’eliminar les desigualtats home - dona, afavorir la formació en el lloc de treball i altres. Aquestes condicions poden tenir el caràcter d’obligacions contractuals essencials i contra el seu incompliment poden preveure’s penalitzacions o pot instar-se la resolució del contracte.

§  Plecs de prescripcions tècniques: Hauran d’incloure, dintre del que sigui possible, criteris d’accessibilitat universal i disseny per a tots, de sostenibilitat i protecció ambiental i, en tot cas, hauran de permetre l’accés en condicions d’igualtat dels licitadors i les licitadores. En aquest sentit, les especificacions tècniques no podran referir-se a una fabricació, marca o producció determinada amb la finalitat d’afavorir o descartar empreses o productes, excepte en els casos que l’objecte del contracte ho justifiqui, que no es pugui fer una descripció precisa i intel·ligible i que vagi acompanyada de la menció “o equivalent”.

§  Projecte obres: L’adjudicació d’un contracte d’obres requerirà prèviament l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig d’un Projecte.

Els contractes d’obres es classifiquen en:

-       Obres de primer establiment (creació d’un bé immoble), reforma (ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble existent) o gran reparació (les necessàries per a esmenar un dany produït en l’estructura resistent d’un bé immoble).

-       Obres de reparació simple (les altres necessàries per a esmenar un dany produït en un bé immoble sempre que no afecti a la seva estructura resistent), restauració (les que tenen per objecte reparar una construcció conservant la seva estètica, respectant el seu valor històric i mantenint la seva funcionalitat) i rehabilitació (igual que l’anterior però dotant-la d’una nova funcionalitat).

-       Obres de conservació i manteniment: les necessàries per a esmenar els danys produïts per l’ús natural d’un bé pel transcurs del temps.

-       Obres de demolició: enderroc o destrucció d’un bé immoble.

Els projectes d’obres tindran el contingut mínim següent:

-   Memòria

-   Plànols de conjunt i de detall

-   Plec de prescripcions tècniques particulars

-   Pressupost amb preus unitaris, preus descompostos i amidaments

-   Programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra

-   Referències en les que es fonamenti el replanteig de l’obra

-   Estudi de seguretat i salut

-   Altra documentació prevista en normes legals o reglamentàries

-   Estudi geotècnic i informes i estudis previs necessaris

Per a projectes inferiors a 500.000 € es podrà simplificar i inclús eliminar el projecte de forma que contingui els documents suficients per a la correcta definició, valoració i execució de les obres. No obstant, únicament es podrà prescindir de l’estudi de seguretat i salut quan així estigui previst per la normativa específica.

§  Arbitratge: Les entitats i ens del sector públic que no siguin Administracions Públiques, com Gramepark, podran remetre a l’arbitratge, d’acord amb la Llei 60/2003 de 23 de desembre, la solució de les diferències relatives als efectes, compliment i extinció dels contractes que celebrin.

§  La subhasta electrònica: És el procés per mitjà del qual Gramepark, en una primera fase, fa una avaluació de les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació i desprès invita, en una segona fase, als licitadors i les licitadores que hagin presentat ofertes admissibles per a que presentin, en el marc d’un dispositiu electrònic, noves ofertes que millorin les anteriors. Aquest procés podrà ser utilitzat en procediments oberts i negociats per a l’adjudicació de contractes de subministrament.

§  Centrals de contractació: Normalment cada Administració Pública té la seva central de contractació i els organismes autònoms, EPEs, societats i fundacions poden adherir-se a la mateixa. En aquest sentit, Gramepark podrà adherir-se a aquest sistema per a l’adjudicació de contractes d’obres, serveis i subministraments amb característiques essencialment homogènies i que es celebrin de forma massiva o generalitzada com l’adquisició de mobiliari o equips i sistemes informàtics.

Modificacions: Cal tenir en compte els articles 105 a 108 del TRLCSP, així com l’article 9 del Decret llei 3/2016, tant pel que fa als supòsits i requisits formals. <s></s>

 

 

§  Contractes de serveis per a petites reparacions:  La contractació de serveis per a la realització de petites reparacions en immobles (paleteria, pintura, ...) es podrà fer d’acord amb el procediment de preselecció d’empreses.

El tràmit d’aquest procediment serà: Gramepark fixa en el plec un marc estable de condicions contractuals que pot tenir una durada de fins a quatre anys i publica anunci de licitació en el perfil del contractant, tramita un procediment obert i resol declarar preseleccionades a les empreses que consideri oportunes, en virtut de l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació previstos en el Plec. A partir d’aquí, adjudica els contractes per a la realització de cada actuació puntual d’acord amb els termes previstos en el Plec.

 

§  Adhesió a contractes adjudicats per l’Ajuntament: Gramepark podrà adherir-se als contractes adjudicats per l’ajuntament sempre que aquesta possibilitat estigui prevista en els Plecs reguladors de la licitació esmentada.

 

 

Aprovat al Consell d’Administració de Gramepark, SA el 24 d'octubre de 2017

 

 
 

Documentació