Informació corporativa

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS.

La informació del període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat  en les operacions comercials.

Període mitjà de pagament