Subvencions 2014

Termini de sol·licitud de subvencions esportives

Us informem que resta oberta la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les entitats esportives, ampas i associacions d’aquesta ciutat per a l’any 2014 d’acord amb les bases que seran publicades properament al BOPB .

Seran programes objecte de subvenció:

 1. Esport d’Iniciació. Projectes que fomentin la iniciació esportiva en nens/es amb edats compreses entre 4 i 8 anys (nascuts/des entre el 2006 i el 2010) i amb una durada mínima de 6 mesos. Assignació econòmica al programa de 8.000.- euros.
 2. Esport de Tecnificació. Projectes que fomentin la tecnificació esportiva per a nens/es i joves de 9 a 18 anys (nascuts/des a l’any 1996 i fins el 2005) i amb una durada mínima de 6 mesos. Assignació econòmica al programa de 25.000.- euros.
 3. Esport de Competició. Projectes que fomentin la vessant competitiva de la pràctica esportiva per a practicants de més de 18 anys (nascuts/des a l’any 1995 i anteriors) i amb una durada mínima de 6 mesos. Assignació econòmica al programa de 15.000.- euros.
 4. Esport i/o Activitats Físiques de Lleure. Projectes que fomentin la pràctica esportiva regular amb activitats físiques, lúdiques i recreatives sense ànim de competició, per a practicants de més de 18 anys (nascuts/des a l’any 1995 i anteriors) i amb una durada mínima de 6 mesos. Assignació econòmica al programa de 18.000.- euros.
 5. Esdeveniments esportius. Actes i activitats esportives d’especial rellevància ciutadana i de caire puntual. Assignació econòmica al programa de 8.000.- euros.

Caldrà prestar especial atenció a les novetats vers a convocatòries anteriors:

 • Article 2, Beneficiaris: cinc programes objecte de subvenció
 • Article 11, Forma de justificació: S’haurà de justificar el 100 % del pressupost de l’activitat subvencionada i no només la quantitat concedida per l’IME, tal i com estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, especificant les despeses el cost de les quals s’imputa a l’IME (annex 9).
 • Article 13, Criteris objectius d’atorgament: Nou sistema de puntuació i valoració
 • Annex de l’1 al 10: Noves fitxes de fulls de sol·licitud i justificació.

Poden sol·licitar subvencions les persones jurídiques que siguin entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que es trobin degudament inscrites al Registre de la Secretaria General de l’Esport, o bé en el corresponent registre de la Generalitat de Catalunya, i en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes en el moment de la sol·licitud o que estiguin en període de tramitació abans del corresponent atorgament de la subvenció, condicionades a la seva efectiva inscripció, que compleixin els objectius, projectes i activitats proposats en el moment de la sol·licitud i/o que fomentin activitats físiques i esportives d’utilitat pública o interès social o que promoguin una finalitat pública.

Per aquest motiu les entitats esportives, ampas i associacions legalment constituïdes, podran tramitar la documentació adient segons el calendari següent:

 • Recollida de documentació, bases i sol·licituds,  a partir del dilluns  22 de setembre.
 • Lliurament de sol·licituds, adientment complimentades, amb la documentació exigida, fins 20 dies naturals desprès de la publicació al BOPB.
 • Per informació, recollida i lliurament de la documentació hauran de dirigir-se a l’Institut Municipal d’Esports, Plaça Manent, s/n. Horari de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores.

Recordem a totes les entitats que el període de recollida i lliurament de sol·licituds és improrrogable.

Diego Arroyo Bote
Tinent d’Alcalde d’Educació i Esports

Santa Coloma de Gramenet, 16 de setembre de 2014

 
 

Accediu a les bases, fitxes i formularis de les subvencions (cliqueu l'imatge per descarregar)

Bases de les subvencions